Zagadnienie pornografii

Zagadnienie pornografii wiąże się z wpływem bodźców zewnętrznych (obrazków, filmów, tekstów) na reaktywność i zachowanie seksualne człowieka. Zagadnienie to wydaje się trudne do rozwiązania, bowiem do dzisiejszego dnia nie ujednolicono znaczenia pojęcia pornografii oraz nie podano jego ścisłej definicji. Ponadto w zakresie oddziaływania pornografii na człowieka istnieje tak wiele głęboko zakorzenionych uprzedzeń i przesądów, że obiektywna analiza jej rzeczywistego wpływu na człowieka napotyka duże trudności.

Seks można przedstawiać w literaturze i filmie dobrze lub źle. Granica między pornografią i niepornografią jest dość płynna, dlatego że nie ma dotąd dość jasno sprecyzowanych kryteriów tego „dobrze” lub „źle”. Niektórzy za kryteria pornografii uznają fakt, że dane dzieło godzi w poczucie wstydu i obyczajność oraz że wywołuje poczucie winy inni przyjmują za wystarczający sam fakt wzbudzenia podniecenia seksualnego jeszcze inni sądzą, że o uznaniu literatury lub filmu za dzieło pornograficzne decydować powinna ich szkodliwość społeczna.

Wśród wielu definicji pornografii można wyróżnić dwie zasadnicze. Są to:’l) przedstawianie seksu w sposób wzbudzający podniecenie seksualne, 2) nieprzyzwoite, gorszące przedstawianie seksu.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>