WPŁYW ENFLURANU I IZOFLURANU NA NERKI

Toksyczne uszkodzenie nerek może wystąpić podczas znieczulenia ogólnego metoksyfluranem. Spowodowane to jest nieorganicznymi fluorkami i ich metabolitami. Nieorganiczne fluorki zmniejszają cewkowe wchłanianie wody, a następnie powodują oporną na wazopresynę poliurię, doprowadzającą do utraty masy ciała, z towarzyszącą hipernatremią i hiper- osmolarnością osocza, zwiększeniem stężenia kreatyniny i azotu pozabiał- kowego. Obserwowano w tych stanach większy niż po innych środkach znieczulających ogólnie wzrost aktywności hormonu antydiuretycznego oraz znaczne zwiększenie stężenia fluoru nieorganicznego w surowicy krwi (więcej niż 50 uimol/1) i w moczu [19].

W moczu chorych stwierdzono ponadto zwiększoną zawartość kwasu szczawiowego, będącego naturalnym produktem przemiany metabolicznej metoksyfluranu. „W nielicznych przypadkach śmiertelnych z powodu niewydolności nerek po metoksyfluranie stwierdzono w cewkach nerkowych obecność szczawianu wapnia. Metoksyfluran jest uważany za środek ne- frotoksyczny, jego użycie jest niedozwolone przy uszkodzeniach nerek.

Wpływ enfluranu i izof]uranu na nerki nie jest w pełni poznany. Z gazowych, wziewnych środków znieczulających ogólnie bezpieczny w schorzeniach nerek jest podtlenek azotu, cyklopropan natomiast, powodując zmniejszenie przepływu krwi przez nerki, daje następową oligurię wyrównawczą.

INNE NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH OGÓLNIE

Eter dietylowy powoduje zwiększenie glikemii, która utrzymuje się przez wiele godzin po zaprzestaniu podawania tego środka. Hiperglike- mia jest wynikiem pobudzenia układu współczulnego i nie występuje po podaniu leków go blokujących. Ponadto stwierdza się niekiedy kwasicę metaboliczną. Częstość jej występowania, patomechanizm i znaczenie kliniczne nie są ustalone. Pod wpływem eteru wzrasta ciśnienie śródgal- kowe, spostrzega się też obkurczenie śledziony, W dawniejszym piśmiennictwie zwracano uwagę na drgawki wywołane eterem. Nie zdołano jednak ustalić przyczyny tego zjawiska, które wg ostatnich doniesień można raczej odnieść do niedotlenienia i przegrzania organizmu lub ewentualnych zanieczyszczeń eteru.

Chloroform drażni skórę i błonę śluzową. Spostrzega się też obniżenie pH i stężenia wodorowęglanów w surowicy krwi. Hiperglikemia jest spowodowana zwiększeniem glikogenolizy i zmniejszeniem wydzielania insuliny.

Podtlenek azotu powoduje przejściowe zaburzenia słuchu. Są one następstwem zmian ciśnienia w uchu środkowym (przy niedrożnej trąbce słuchowej) spowodowane różnym współczynnikiem rozpuszczalności podtlenku azotu i azotu w płynach ustrojowych [14].

Przedłużone stosowanie podtlenku azotu (np. do zwalczania bólu) prowadzić może do agranulocytozy lub aplazji szpikowej. Właściwość ta ogranicza stosowanie podtlenku azotu głównie na oddziałach intensywnej terapii i nakazuje ostrożne stosowanie u chorych z niedokrwistością i chorobami szpiku.

Stwierdzono również, że w przedłużonym stosowaniu podtlenek azotu wpływa na gonady i u zwierząt doświadczalnych wykazano jego działanie teratogenne.

INNE NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH OGÓLNIE CZĘŚĆ 2

Istotnym zagadnieniem działań niepożądanych środków znieczulających ogólnie jest ich wpływ na ciężarną macicę. W płytkim znieczuleniu chloroform nie wywiera wpływu na skurcze macicy, natomiast w głębszym znosi je zupełnie. Głębokie znieczulenie ogólne eterem powoduje zwiotczenie mięśni macicy i zahamowanie jej skurczów, średnie stężenia ane- stetyczne eteru nie wpływają ujemnie ani na czynność macicy ciężarnej, ani na przebieg porodu. Pod wpływem halotanu zmniejsza się kurczliwość macicy i stwierdza się, przy większych stężeniach, skłonność do krwawienia miąższowego.

Istnieją sugestie, że halotan stosowany w większych stężeniach powoduje atonię macicy i może być przyczyną krwotoku porodowego. Natomiast stężenia małe, nie zmniejszające napięcia macicy są dopuszczalne podczas porodu zabiegowego [1].

Cyklopropan w płytkim znieczuleniu ogólnym również nie osłabia skurczów macicy.

Silne działanie przeciwbólowe metoksyfiuranu jest wykorzystywane do autoanalgezji w położnictwie.

Podtlenek azotu jest środkiem znieczulającym ogólnie stosowanym zarówno do autoanalgezji, jak i podczas znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego.

Prawie wszystkie leki oraz środki znieczulające ogólnie przechodzą z krążenia matki do płodu. Szybkość tego przechodzenia zależy od bardzo wielu czynników. W rzeczywistości nie chodzi o to, czy dany środek przechodzi do płodu, lecz czy uszkadza go w macicy lub upośledza jego’ zdolność do niezależnego od matki utrzymania się przy życiu po porodzie. Rodzaj znieczulenia i środki znieczulające ogólnie przez działanie na ciśnienie tętnicze krwi matki mogą zmniejszyć ciśnienie perfuzyjne- w krążeniu łożyskowym lub zwiększać opory naczyń macicy i łożyska, powodując hipoperfuzję i niedotlenienie płodu.

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH OGÓLNIE NA PERSONEL MEDYCZNY

W ostatnich latach zwrócono uwagę na takt, że anestetyki mogą być groźne nie tylko dla znieczulanych chorych, ale również dla osób narażonych stale na kontakt z tymi związkami. Wieloletnia praca na sali operacyjnej, zwłaszcza żle wentylowanej, gdzie codziennie parują środki znieczulające, może być szkodliwa Okazało się, że te małe, subkliniczne stężenia tych środków, jakie są wdychane przez personel medyczny na salach operacyjnych, mogą powodować stan przewlekłego zatrucia. Stosunkowo wielu anestezjologów cierpi na przewlekle stany zapalne wątroby. Częściej niż w innych specjalnościach u lekarek i pielęgniarek anestezjologicznych występują zaburzenia miesiączkowania i samoistne poronienia. Jak wspomniano wyżej, dotychczas nie udowodniono u ludzi teratogennego wpływu wziewanych środków znieczulających ogólnie, lecz u zwierząt doświadczalnych zostało to już potwierdzone. Ze względu na wpływ anestetyków na rozwój komórki można by ostrożnie wnioskować, że złośliwe schorzenia układu chłonnego i siateczkowo-śródbłonkowego Częściej mogą wystąpić u anestezjologów niż w pozostałych grupach zawodowych.

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH OGÓLNIE STOSOWANYCH DOŻYLNIE

Barbiturany. Najczęściej obecnie w znieczuleniu dożylnym są używane następujące barbiturany: tiopental (Pentotal), heksobarbital (Narcosan), metoheksytal (Brietal). We współczesnej anestezjologii znalazły również zastosowanie, jako środki znieczulające ogólnie, pochodne steroidowe (Viadril, Althesin) i inne związki (propanidid, etomidat, ketamina, leki neuroleptoanalgetyczne).

Działanie niepożądane barbituranów najwyraźniej zaznaczone jest w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego. W niektórych zestawieniach barbiturany stanowią aż w 10% przyczynę zgonu w ogólnej liczbie osób, u których doszło do zgonu z tak zwanych ,.przyczyn anestezjologicznych”.

Środek znieczulający ogólnie docierający z krwią w dużych stężeniach do serca powoduje osłabienie siły skurczu mięśnia sercowego. Na skutek hamującego wpływu barbituranów na czynność ośrodka naczyniorucho- wego dochodzi również do zmniejszenia oporu naczyń obwodowych, co łącznie z istniejącym zmniejszeniem objętości wyrzutowej serca doprowadza do spadku ciśnienia tętniczego krwi, proporcjonalnie do ilości i stężenia podanego środka. Szczególnie wyraźnie ciśnienie krwi obniża się u chorych ze zmniejszoną objętością krążącej krwi lub u takich chorych, którym już w premedykacji podano środki wywołujące rozszerzenie naczyń krwionośnych. Tętno pod wpływem barbituranów zwykle ulega zwolnieniu. Niemiarowości są spowodowane hipoksją, hiperkapnią lub bodźcami mechanicznymi (intubacja) oraz bólowymi (odruchy otrzewnowe itp.). Niekorzystne działanie barbituranów na układ krążenia jest potęgowane przez ich działanie pobudzające nerw błędny, czemu zapobiega atropina podana w premedykacji. Barbiturany wzmagają wrażliwość zatoki szyjnej [4, 7, 23],

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>