Teoria przystosowania

Znacznie trudniejsze jest wytłumaczenie, czemu aż w 97% częścią przodującą jest główka. Istnieje szereg przypuszczeń dla wyjaśnienia tego zjawiska. Teoria grawitacyjna głosi, że główka opada ku dołowi siłą ciężkości. Badania doświadczalne stwierdziły, że waga części głowowej płodu jest większa od miednicowej. Świeżo urodzone, martwe płody, zanurzone w roztworach o ciężarze gatunkowym wód płodowych, ustawiają się skośnie, główką ku dołowi. Obserwacje na ssakach 4-nożnych, 1-płodowych potwierdzają do pewnego’ stopnia hipotezę grawitacyjną. U zwierząt tych ‚dno maoicy leży niżej niż szyja, a zatem, aby było położenie główkowe, koniec miednicowy płodu musiałby być cięższy od główki. Waga potwierdza to przypuszczenie. Rozumowania powyższe nie dowodzą niczego w odniesieniu do stosunków w jamie macicy. Już powyżej 3 miesiąca ciąży, płód nie pływa w jaju swobO’dnie, gdyż otaczające go stalle ściany macicy nie dopuszczają do tego.

Teoria przystosowania tłumaczy przyczyny położeń główkowych, odruchami płodu. Według niej płód odruchowo tak długo szuka dogodnego położenia, dopóki jego jajowaty kształt nie zbiegnie się z owalnym kształtem macicy i, ‚dlatego w miarę postępu ciąży położenie podłużne główkowe jest częstsze. Poza tym w ogóle, aby wyjaśnić położenie główkowe, nie należy się uciekać do teorii odruchów. Płód sam porusza się, co pozwala na zmianę jego położenia i główka lepiej dostowuje się do dolnej części macicy i ściślej do niej przylega niż miednica. Główka jest jakby chwytana przez dolny odcinek, dlatego też najczęściej spotykamy ją nad wchodem.

– b) częstość różnych położeń płodów. Zgodnie z powyższymi wywodami istnieje przyjęty obecnie w położnictwie, a podany przez Naegelego w 1822 r. schemat położeń płodu, dotyczący rodzących a nie ciężarnych. W ciąży ułożenia odgięciowe i nóżkowe są obserwowane niebywale rzadko, gdyż powstają zazwyczaj w czasie porodu. Schemat ten przedstawia się następująco:

I. Położenia podłużne 99,5% – 1. główkowe 96°/o – a) główka przygięta, czyli ułoż. potylicowe. 95%

– b) główka w odgięciu 1 % ułoż. wierzchołkowe czołowe twarzowe ustawienie I grzbiet w lewo odmiana A i B ustawienie II grzbiet w prawo odmiana A i B ustawienie I grzbiet w lewo ustawienie II grzbiet w prawo

– 2. miednicowe 3% – a) zupełne — pośladki i stopy \ ustawienie I grzbiet w lewo razem / ustawienie II grzbiet w prawo

– b) niezupełne 1% — w zależności od wyprostowania stawów kończyn dolnych: pośladkowe kolankowe nóżkowe

II. Położ. poprzeczne i skośne 0,5% ustawienie I główka w lewo ustawienie II główka w prawo odmiana grzbietowa lub brzuszkowa.

Na podstawie dużych statystyk, porodów u kobiet zdrowych, prawidłowo zbudowanych i rodzących o czasie, ułożenia potylicowe obserwujemy częściej, jak podano w schemacie, bo nawet 97% lub więcej.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>