Świeckie systemy etyki seksualnej

Zdecydowana większość świeckich zasad moralnych włączonych do systemów wychowania seksualnego należy do kategorii moralności relatywistycznej, tylko pojedyncze wypowiedzi najbardziej awangardowych pedagogów usiłują opierać wychowanie seksualne na moralności hedonistycznej (ale także z reguły w jej bardziej’ umiarkowanej postaci). Pedagodzy katoliccy po II Soborze Watykańskim usiłują pogodzić wymogi racjonalnego nastawienia młodzieży wobec płci z absolutystyczną moralnością, co jest zadaniem bardzo trudnym, jeśli nie wręcz niewykonalnym.

Oceniając jednak różne świeckie systemy etyki seksualnej tworzące podstawę współczesnych pedagogik seksualnych powinniśmy widzieć i inną okoliczność. Oto żadna pedagogika nie działa w próżni społecznej, lecz jej sformułowane założenia etyczne czy filozoficzne zderżają się z tradycjami narodowymi, z wpływem innych kultur i cywilizacji, wreszcie z działaniem norm szerzonych przez inne niż szkoła ośrodki wychowania (dom rodzicielski, środki masowego przekazu, Kościół).

W tejże Szwecji, w której realizuje się liberalną wobec seksu pedago- gikę seksualną, jest obowiązkowe nauczanie religii Państwowego Kościoła Protestanckiego, który mimo przejawów pewnej liberalizacji w poglądach poszczególnych pastorów na problemy życia seksualnego całkiem niedawno, bo w 1969 r., wypowiedział się za niedopuszczalnością stosunków przedmałżeńskich, przeciw zalewowi pornografii itd.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>