Sany uczuciowe

Tyle informacji o charakterze wstępnym. Przystępując do rzeczy, zaczniemy ze zrozumiałych względów od opisu. Jest stwierdzone, że inicjacji, realizacji i zakończeniu aktu seksual- no-erotycznego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet towarzyszy specyficzny proces emocjonalny o następujących charakterystykach:

Jest to proces złożony w swojej treści, a więc zawierający w sobie różne, nieraz sprzeczne stany uczuciowe (przez „stany uczuciowe” rozumiemy tu treść towarzyszącą procesom emocjonalnym). Emocjom tym może towarzyszyć równocześnie lęk, radość, złość itp. Złożoność wzajemna koordynacja tyeh stanów uczuciowych jest funkcją osobowości, okoliczności zewnętrznych oraz wiedzy o świecie i o sobie samym. Prawdopodobnie złożoność ta jest większa u kobiet niż u mężczyzn, a to ze względu na specyficzną rolę kobiety w akcie seksualnym. Kobieta jest w praktyce bardziej ograniczona w doborze i realizacji pożądanych technik. Większy jest zakres konsekwencji, jakie niesie z sobą jej udział w akcie seksualnym. Jest bardziej zależna od zachowania się partnera. Ma też pewne szczególne, nie zawsze dla niej korzystne nastawienia, wynikłe z właściwego naszej kulturze systemu wychowania kobiet. Te ograniczenia powodują, że w przebiegu aktu seksualno-erotycznego mogą u niej łatwo, niemal równocześnie, być generowane zarówno emocje dodatnie, jak i ujemne. Sprzyja temu również fakt, że – jak wspominaliśmy we wstępnym rozdziale – układ odruchów emocjonal nych i postaw jest często nie znany osobie, która je posiada, gdyż wytwarzały się one w różnych sytuacjach i różnych fazach życia. Mimo że są one z sobą sprzeczne, mogą w tak złożonej interakcji, jaką jest czynność seksuałno-erotyczna, aktualizować się równocześnie, wzbudzając emocje ujemne i emocje dodatnie. Jeśli przyjąć wspomnianą wyżej hipotezę o tożsamości ośrodków generujących emocję dodatnią z ośrodkiem generacji napięć seksualnych, należy oczekiwać, że wszelkie sygnały wywołujące ujemne odruchy emocjonalne powinny w istotny sposób wygaszać intensywność pobudzenia seksualnego, zwłaszcza w fazie SAM. Pojawienie się emocji ujemnej może więc w niektórych wypadkach działać na zasadzie prawa weta, co w starciu się z silnym pobudzeniem aktywacji obwodowej prowadzi do bardzo łatwego i szybkiego przejścia od rozkoszy i zachwytu do wstrętu i pogardy.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>