Sadyzm i masochizm

Pisze się wówczas o „popędach seksualnych”, które są w taki lub inny sposób ukierunkowane lub też zniekształcone w postaci sadyzmu czy masochizmu. Popędy te w słabszym lub silniejszym stopniu opanowują jakoby człowieka, determinując takie lub inne jego zachowanie.

Już z przytoczonych w poprzednim rozdziale rozważań można wysnuć wiele argumentów wskazujących na to, iż w wypadku człowieka, istoty, której wszystkie rodzaje czynności noszą charakter wyuczony, mówienie o działaniu i bezpośrednim przejawianiu się na zewnątrz instynktów jest nieuprawnione. Jeśliby nawet przyjąć, że argumenty przemawiające za tym, iż pojawienie się napięć związanych z działalnością mechanizmów „kręgu rozmnażania” 8 nie może wywołać samo w sobie specyficznych zachowań seksualnych, ale musi zostać wskutek wyuczenia rozpoznane i w sposób wyuczony zrealizowane, to i tak nie da się utrzymać poglądu traktującego strukturę czynności seksualnych jako układ wrodzony.

Przynajmniej na poziomie małp, tego rodzaju struktura już nie istnieje. Mamy wyłącznie do czynienia z elementami tej struktury, z czynnościami, których organizacja wymaga wyuczenia w toku doświadczenia społecznego. Tego rodzaju hipoteza, która przy tym zakładała, iż wyuczenie to następuje w toku międzypłciowych zabaw dziecięcych (być może, również w wyniku zachowań imitacyjnych, którym przypisuje się w psychologii zbyt małą rolę), została sprawdzona eksperymentalnie. Część małp z rodzaju makaków wychowywano w izolacji, w związku z czym nie mogły one uprawiać typowych w stadzie małp zabaw ani obserwować zachowania się małp dorosłych. Małpy te w następstwie okazały się niezdolne do realizacji, jakoby wrodzonej, czynności seksualnej. Na przykład samiec z izolowanej grupy eksperymentalnej wpuszczony do klatki z wychowywaną w stadzie samicą, będącą w okresie rui, wykazywał objawy podniecenia seksualnego, ale do prawidłowej czynności seksualnej nie był zdolny. Realizował tylko pewne jej fragmenty. Z kolei kontakt wychowywanej w izolacji samicy z samcem wychowywanym normalnie kończył się albo zgwałceniem samicy, gdy samiec był wyraźnie silniejszy fizycznie, albo pogryzieniem samca przez samicę, gdy ta była silniejsza.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>