PIERWSZE DOŚWIADCZENIA SEKSUALNE

Rozwój każdego żywego organizmu polega między innymi na rozszerzaniu zakresu działań, które są przynależne poszczególnym etapom uzyskiwanej dojrzałości. W rozwoju psychofizycznym człowieka na przestrzeni kilkunastu lat życia następuje stopniowe uruchomienie wielu form aktywności, które ulegają stosunkowo szybkiemu doskonaleniu i ewentualnym korektom, a następnie stają się względnie trwałą formą funkcjonowania przez cały okres dojrzałości (Altman, 1970). Wyjaśnienie roli pierwszych doświadczeń seksualnych jest niełatwe, bo poza znanymi trudnościami obyczajowymi, na jakie napotyka seksuologia, pojawiają się tutaj także problemy metodologiczne, związane z odtwarzaniem odległych w czasie wydarzeń. Wiadomo, że próby odtwarzania pierwszych doświadczeń ludzi dorosłych są trudne ze względu na możliwe zafałszowanie śladów pamięciowych, wyparcie, pseudo- logizowanie itp. Łatwo wówczas narazić się na zarzut nieobiektywności zebranego materiału, tym bardziej że w sferze seksualnej dużą rolę odgrywają nieuświadomione procesy psychiczne (Lebiediński, 1970). Niełatwą sprawą jest również zdefiniowanie terminu „pierwsze doświadczenia seksualne”. Nie można w tym wypadku odwoływać się do pierwszego {lub pierwszych) stosunku seksualnego, bo ten następuje po dłuższym okresie stosowania pettingu, lub nawet rozwijania przeżyć seksualnych stymulowanych wyłącznie przez II układ sygnałów. Doświadczenia seksualne mają też swój wyraźny aspekt społeczny, ponieważ angażują drugą osobę, partnera seksualnego. Są więc nowym elementem dotychczasowych doświadczeń społecznych, wzbogaconych o nie znane dotąd formy kontaktu psychicznego i fizycznego, wyzwalającego równocześnie fizjologiczne reakcje seksualne. Dlatego też mówiąc o pierwszych doświadczeniach seksualnych, mamy najczęściej na myśli te z nich, którym towarzyszyły wyraziste przeżycia emocjonalne, przyjemne lub przykre, stanowiące o powstaniu znaczącego zapisu pamięciowego. Inaczej mówiąc, chodzi tutaj o takie doświadczenia seksualne, które przyczyniły się do powstania nowych powiązań odruchowo-wa- runkowych, poprzez skojarzenie określonych sytuacji (bodźców) z emocjami i towarzyszącymi im reakcjami fizjologicznymi (emocjogenne sytuacje seksualne).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>