Pedagog i jego sytuacja – ciąg dalszy

Tak więc pedagog z natury swojego powołania, pragnąc wykonać zadanie, które przed nim stoi, musi mówić o sprawach seksu w sensie normatywnym, podczas gdy już socjolog może ograniczyć się do rzeczowego opisu. Dlatego też nieraz czyni się pedagogom zarzut, że ich wypowiedzi na temat seksu są tendencyjne, jak też że częstokroć nie mają charakteru naukowego, wykraczają bowiem poza granicę opisu, którym rzekomo wyłącznie nauka się zajmuje. Było to przyczyną odwrócenia się części pedagogów od etycznej problematyki wychowania seksualnego i ograniczenia treści tego pojęcia do funkcji informacyjnej. Taki był zwłaszcza przez wiele lat szwedzki model wychowawczy, zgodnie z któ-

U nas np. takie wnioski wysnuła z badań H. Malewska (1967). rym świat wartości, ocen moralnych i norm moralnych powinien być wyłączony z zakresu wychowania seksualnego i pozostawiany bądź indywidualnej refleksji człowieka, bądź też nauczycielom religii.

Ilustracją do wyżej wymienionej tezy są wyniki badań przeprowadzonych w Szwecji na próbie ogólnonarodowej w roku 1969, przedstawione w tabeli 1 (Zetterberg, 1969).

Jak widać z wyników tych badań 38% młodszych respondentów i 66% starszych także w Szwecji hołduje nadal tradycyjnemu poglądowi, iż wstrzemięźliwość płciowa w okresie dorastania jest wartością, która powinna przyświecać pracy wychowawczej szkoły, aczkolwiek młodsi i starsi różnią się między sobą stopniem rygoryzmu, z jakim akcentują wagę „wstrzemięźliwości płciowej. 62% młodszych respondentów uważa bowiem, iż szkoła nie powinna dyktować uczniom żadnego normatywnego systemu moralnego w odniesieniu do spraw seksualnych, znaczna większość spośród nich uważa, iż wybór powinien być pozostawiony samym uczniom, z tym że powinien on się dokonywać na podstawie pełnej infor-

Jaki kierunek wychowania seksualnego powinna realizować szkolą w Szwecji?

Pytanie: „Jak panu(i) wiadomo, myśli się obecnie nad tym, jaki rodzaj wychowania seksualnego powinien być wprowadzony do szkół. Jaką z niżej podanych możliwości uważa pan(i) za najsłuszniejszą?” odpowiedzi

Ogółem liczba respondentów Szkoła powinna lansować stałe normy i zalecać abstynencję w okresie dorastania, a zarazem przeciwstawiać się innym podejściom do tego zagadnienia Szkoła powinna informować o różnych postawach wobec życia seksualnego, zalecając jednak abstynencję w okresie dorastania Szkoła powinna Informować o różnych postawach wobec seksu (o rygorystycznej i liberalnej etyce seksualnej), nie powinna jednak żadnej preferować, decyzję i wybór zostawiając uczniom

Szkoła winna informować o różnych postawach wobec seksu, powinna jednak zalecać otwartą postawę 1 akceptować doświadczenie seksualne także w okresie dorastania macji o wszelkich możliwych postawach i poglądach na sferą życia płciowego. Uderzające w tej tabeli jest to, że zarówno w grupie młodszych respondentów, jak i starszych całkiem znikome 2% wypowiada sią za programową swobodą seksualną, która miałaby być propagowana przez szkołę.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>