Miesiączkowanie

Z chwilą, kiedy u kobiety po raz pierwszy wystąpi jajeczkowanie, wchodzi ona w okres tzw. pokwitania, to znaczy że jajnik, prócz uprzedniej czynności hormonalnej, przejawia czynność rozrodczą. Małe pierwotne pęcherzyki zaczynają rosnąć i dojrzewać w ściśle określonych odstępach czasu,by każdorazowo pęknąć i wyrzucić jajko, a z pozostałej w pęcherzyku błony ziarnistej i otoczki wewnętrznej, stworzyć ciałko żółte.

Dalej

DZIEŁO PLINIUSZA STARSZEGO – CIĄG DALSZY

W dziele swoim, które w łacińskim wydaniu nosi tytuł Canon Medi- cinae, Awicenna, arabski filozof i lekarz (X/XI w. n.e.), opisuje anatomię narządów płciowych, sposób powstawania nasienia, mechanizm powstawania erekcji prącia, korzyści i szkodliwość spółkowania, przyczyny zaburzeń potencji seksualnej. Organiczne i czynnościowe zaburzenia seksualne wyjaśnia za pomocą ówczesnych wyobrażeń humoralno-fizjoło- gicznych i patologicznych z uwzględnieniem czterech hipokratesowskich zasadniczych soków ciała (krew, śluz, żółć, czarna żółć), przy współdziałaniu czterech arystotelesowskich pierwotnych jakości (zimno, wilgotność, gorąco, suchość) oraz czterech empedoklesowskich elementów (powietrze, woda, ogień, ziemia), Pisze on, że siła erekcji pochodzi z serca, uczucie z mózgu, a libido z wątroby i nerek. Wstrzemięźliwość seksualna wiedzie do napadów histerii. Wpływy psychiczne, takie jak odraza do partnera, oraz chorobliwe procesy organiczne wpływają szkodliwie na przebieg spółkowania i mogą doprowadzić do wytrysku przedwczesnego lub pełnej niewydolności seksualnej. Celem wzmożenia potencji zaleca stymulatory psychiczne, takie jak lekturą seksualnie podniecającą, wyobrażenia erotyczne oraz obserwację spółkowania ludzi lub zwierząt. Opisuje działanie afrodyzjaków oraz środków zwężających pochwę lub powiększających penis.

Dalej

Twierdzenie Rosnera

Z zagadnieniem tym pozostaje w ścisłym związku sprawa postępowania z drugim jajnikiem, jeśli nowotwór złośliwy lub łagodny zajął tylko jeden jajnik.

W zasadzie u kobiet starszych, powyżej lat pięćdziesięciu, należy w takich przypadkach usunąć zawsze drugi jajnik jako narząd w tym wieku już niepotrzebny.

U osób młodych, jeśli operujemy nowotwór złośliwy jajnika, usuwamy także drugi jajnik. Wprawdzie niektórzy operatorzy (ReijferscheidW. Stoeckel) pozostawiają w tych przypadkach u dziewczynek drugi jajnik po usunięciu nowotworu złośliwego w jednym wychodząc z założenia, że w razie nawrotu złośliwego guza w pozostawionym jajniku, nie będzie to jedyny nawrót w ustroju i nie on jeden zadecyduje w najgorszym razie o zgonie chorej chore muszą jednak pozostawać przez dłuższy okres czasu po operacji

Dalej

Psychoanaliza i puls

Dobrowolne odpłatne przesłuchanie. W odróżnieniu od przymusowego przesłuchania bezpłatnego, w czasie którego, na ogół napięci, siedzimy na krześle vis-a-vis przesłuchującego nas, poddając się dobrowolnie odpłatnemu przesłuchaniu leżymy rozluźnieni, wygodnie, na kanapce obitej dermą lub skórą (w zależności od tego, na jaki wydatek możemy sobie pozwolić) i przesłuchującego nie widzimy, co pozwala nam lepiej się skupić, wreszcie, przesłuchiwani przymusowo, zmuszani bywamy do informowania przesłuchującego o sprawach, które go interesują, natomiast przesłuchiwani dobrowolnie informujemy przesłuchującego o sprawach, które nas interesują.

Dalej

ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Badania anatomo-patologiczne wykazują, że prawidłowy wyrostek robaczkowy opada w znacznym odsetku przypadków na krawędź talerza biodrowego i leży w pobliżu prawego jajowodu i jajnika, a czasami nawet styka się z nimi. Jeśli wyrostek jest szczególnie długi lub jelito ślepe (caecum) obniżone, możliwość zetknięcia się wyrostka z prawymi przydatkami macicy jest znacznie większa.

Dalej

II stadium raka szyjki

(Cztery ryciny podane na str. 442, przedstawiające rozmaite postacie początkowego raka, odnoszą się właśnie do 1 jego okresu).

II stadium: a) naciek rakowy przenika do przymacicza po jednej lub po obu stronach, ale nie dochodzi do ściany miednicy, która nie jest zajęta przez proces i – prostnica 2 – moczowód biegriący pośród nacieku rakowatego tkanki przy macicznej 3 – pęcherz moczowy nowotworowy b) rak rozwijający się w kanale szyjki macicznej przechodzi na dolny odcinek trzonu c) naciek rakowy obejmuje górną część pochwy (do dwóch trzecich jej części.)

Dalej

Świeckie systemy etyki seksualnej

Zdecydowana większość świeckich zasad moralnych włączonych do systemów wychowania seksualnego należy do kategorii moralności relatywistycznej, tylko pojedyncze wypowiedzi najbardziej awangardowych pedagogów usiłują opierać wychowanie seksualne na moralności hedonistycznej (ale także z reguły w jej bardziej’ umiarkowanej postaci). Pedagodzy katoliccy po II Soborze Watykańskim usiłują pogodzić wymogi racjonalnego nastawienia młodzieży wobec płci z absolutystyczną moralnością, co jest zadaniem bardzo trudnym, jeśli nie wręcz niewykonalnym.

Dalej

Ocena bezpieczeństwa stosowanych środków antykoncepcyjnych

Ocena bezpieczeństwa stosowanych środków antykoncepcyjnych jest trudna z uwagi na względność samego pojęcia bezpieczeństwa: wprowadzenie do organizmu ludzkiego jakiejkolwiek substancji chemicznej niesie ze sobą elementy ryzyka. Biorąc pod uwagę choćby tylko mechanizmy alergiczne można liczyć się z groźnymi następstwami używania nawet prezerwatyw czy pessariów. Formułując kryterium oceny bezpieczeństwa stosowanych środków winno mieć się na uwadze przede wszystkim to, by niebezpieczeństwo ich stosowania było mniejsze niż niebezpieczeństwo związane z samą ciążą. W roku 1967 lekarze brytyjscy stwierdzili, że ryzyko rozwoju chorób zakaźnych czy embolii płucnych u kobiet ciężarnych i u położnic jest 6-krotnie większe niż u kobiet nie- ciężarnych, a tylko 3-krotnie większe u kobiet, które stosują doustne środki antykoncepcyjne.

Dalej

Budowa pochwy

Tworzą tu one raniej lub bardziej wyraźny większy fałd, określany nazwą columna rugarum anterior podobny fałd (columna rugarum posterior) znajduje się na tylnej ścianie pochwy. U osób, które rodziły, fałdy te są w dużej mierze wygładzone.

Pochwa kobieca odznacza się dość znaczną rozciągliwością uzależnioną od znacznej ilości włóknistej i elastycznej tkanki łącznej w warstwie podśluzowej jej ścian.

Przednia ściana pochwy graniczy na niewielkiej przestrzeni z dnem pęcherza, a przede wszystkim z tzw. trójkątem pęcherza (trigonum oesicale), alejest oddzielona od pęcherza warstwą bardziej zbitej tkanki łącznej w okolicy bliższej cewce moczowej.

Dalej

Niebezpieczeństwo zakażenia podczas miesiączki

Kobieta zdrowa i dobrze rozwinięta nie doznaje w czasie miesiączki żadnych wybitniejszych cierpień i nie wykazuje w ciągu 3-4 dni jej trwania żadnych cech cielesnego lub umysłowego upośledzenia. Musi jednak w czasie miesiączki zastosować pewne środki ostrożności, aby uniknąć szkodliwych wpływów, których przyczyną są często anatomiczne zmiany, zachodzące wówczas w macicy. Zarazki ze skóry, z pochwy oraz bakterie przeniesione na srom kobiety z zewnątrz mogą bowiem łatwiej przedostać się w czasie miesiączki do jamy macicy, która stanowi wtedy jakby jedr ą krwawiącą ranę. Jeśli mimo to do procesów zakaźnych dochodzi w okresie miesiączki (w warunkach prawidłowych) niesłychanie rzadko, to przyczyną tego jest przede wszystkim fakt, iż drobnoustroje przenikają do wnętrza macicy dopiero po pewnym czasie i że wówczas natrafiają już na odrastającą śluzówkę trzonu, która na zakażenie nie jest wrażliwa.

Dalej

Studia etnografowów polskich

Jest nader interesujące, iż etnografowie polscy wskazali w swoich studiach poświęconych życiu górali Podhala na początku XIX w. na występowanie obyczajów nader podobnych do skandynawskich nattefrieri (Ko- walska-Lewicka, 1967). Oto w jednym z rękopisów znajdujących się w zbiorach Ossolineum (Ludwik Kamiński, 1830) znajdujemy opis nocnych zalotów za jawną wiedzą rodziców i całej wsi: „Noc to dopiero prawdziwa uciecha dla młodzi góralskiej! Każden niemal wyrostek kochankę posiada – a schodzą się po nocach, najczęściej się to dzieje, iż razem spać się kładą […], dziwna, iż takiego spółkowania przedślubnego nie mają sobie za występek każący moralność i obyczajność, ale przeciwnie dziewka widziałaby się zhańbioną, jeśliby kochanka nie miała, a zalotnością swą niemal od lat młodych, bo od 13 -14, już zachodzi drogę parobkowi, ośmiela go sobą, żartem, śmiechem, wolnym słowem przynęca i oswaja zupełnie”. Jak konkluduje na podstawie tego opisu A. Kowalska-Lewic- ka, „młodzież góralska od najwcześniejszych lat współżyła z sobą płciowo, bynajmniej się z tym nie ukrywając”. Tego rodzaju swoboda była aprobowana i uznawana przez rodziców, którzy udostępniali córce izbę z nie krępującym wejściem lub… oknem. Cała wieś wiedziała o łączących młodych stosunkach, traktując je jako normalny wstęp do małżeństwa, nie miano jednak do nikogo pretensji, jeśli nie zawsze to się małżeństwem kończyło.

Dalej

Teoria przystosowania

Znacznie trudniejsze jest wytłumaczenie, czemu aż w 97% częścią przodującą jest główka. Istnieje szereg przypuszczeń dla wyjaśnienia tego zjawiska. Teoria grawitacyjna głosi, że główka opada ku dołowi siłą ciężkości. Badania doświadczalne stwierdziły, że waga części głowowej płodu jest większa od miednicowej. Świeżo urodzone, martwe płody, zanurzone w roztworach o ciężarze gatunkowym wód płodowych, ustawiają się skośnie, główką ku dołowi. Obserwacje na ssakach 4-nożnych, 1-płodowych potwierdzają do pewnego’ stopnia hipotezę grawitacyjną. U zwierząt tych ‚dno maoicy leży niżej niż szyja, a zatem, aby było położenie główkowe, koniec miednicowy płodu musiałby być cięższy od główki. Waga potwierdza to przypuszczenie. Rozumowania powyższe nie dowodzą niczego w odniesieniu do stosunków w jamie macicy. Już powyżej 3 miesiąca ciąży, płód nie pływa w jaju swobO’dnie, gdyż otaczające go stalle ściany macicy nie dopuszczają do tego.

Dalej