Ośrodki seksualne w podwzgórzu część 3

Stwierdzono też, że po uszkodzeniu tylnego odgraniczenia skrzyżowania nerwów wzrokowych, a więc środkowej części podwzgórza, u samic świnek morskich dochodzi do zaniku aktywności seksualnej typu żeńskiego, którego nie można przywrócić przez podanie hormonów płciowych. Po uszkodzeniu jądra brzuszno-środkowego leżącego w środkowej części podwzgórza stwierdzono zanik aktywności seksualnej u samic szczurów bez zaburzeń cyklu jajnikowego. Aktywności tej nie udaje się reaktywować przez podanie dużych dawek estrogenów i progesteronu. Dórner i współpracownicy (1969) stwierdzili, że po uszkodzeniu środkowej części podwzgórza dochodziło do wyraźnego osłabienia aktywności seksualnej typu żeńskiego u samic szczurów, natomiast wzrastała aktywność typu męskiego samice te zachowywały się homoseksualnie. Natomiast po uszkodzeniach okolicy przedwzrokowej i przedniej części podwzgórza dochodziło do zahamowania męskiego typu aktywności samic, bez wpływu na ich aktywność typu żeńskiego. Wskazuje to, że – przynajmniej u szczurów – struktury nerwowe w obszarze środkowego podwzgórza odpowiedzialne są za koordynację aktywności seksualnej typu żeńskiego, natomiast ośrodki w obszarze przedwzrokowym i w części przedniej podwzgórza odpowiedzialne są za integrację aktywności seksualnej typu męskiego. Obydwa te typy ośrodków seksualnych zdają się mieć wzajemny wpływ antagonistyczny, przy czym u samic szczurów dominuje zwykle ośrodek typu żeńskiego. Jednakże u samic innych gatunków nawet w warunkach naturalnych, obserwuje się zachowania seksualne typu męskiego (wspinanie się). Dochodzi przy tym – za wyjątkiem Naczelnych – do pseudomęskiej aktywności samic znamiennie częściej niż do pseudożeńskiego zachowania się samców. W końcu obie płci wykazują w odniesieniu do częstości i siły występowania homoseksu alnych i heteroseksualnych reakcji wyraźną indywidualną zmienność, której nie można wytłumaczyć jedynie poprzez różny poziom hormonów płciowych w okresie dojrzałości płciowej.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>