Identyczność genetyczna

Protokół ma oczywiście u podstaw te same założenia

Zważywszy, że tworzenie ludzi genetycznie identycznych jest instrumentali-zacją istot ludzkich, a zatem stanowi naruszenie ich przyrodzonej godności, a także biorąc pod uwagę poważne problemy o charakterze medycznym, psycho-logicznym i społecznym jakie może rodzić klonowanie ludzi, Protokół stanowi, że: „Wszelka interwencja zmierzająca do stworzenia istoty ludzkiej genetycznie identycznej z drugą istotą ludzką – czy też żyjącą, czy też zmarłą – jest zaka-zane” (art. 1). Żadne odstępstwo od jej zasady nie jest dopuszczalne (art. 2). Należy w tym miejscu wyjaśnić, że identyczność genetyczna oznacza – zgodnie z Protokołem – taki sam skład genetyczny jądra komórkowego.

Protokół ma oczywiście u podstaw te same założenia filozoficzne i etyczne, które przyświecały autorom Konwencji Bioetycznej i nawiązuje implicite do nastę-pujących jej postanowień:

– obowiązek ochrony godności i integralności każdej jednostki ludzkiej (art. 1),

– dopuszczalność ingerencji genetycznej tylko w celach prewencyjnych, diagnostycznych lub terapeutycznych, i to wyłącznie na komórkach somatycznych (art. 13),

– ochrona embrionów in vitro i zakaz wykorzystywania ich wyłącznie w celach badawczych (art.18, ust.l),

– zakaz tworzenia embrionów wyłącznie w celach badawczych (art. 18, ust. 2). Omawiany Protokół nie zakazuje klonowania komórek somatycznych i tkanek.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>