Category Główna Kategoria

Poznanie księcia Windsoru – rozwinięcie

Wtedy ujrzałem na przegubie jego ręki, pod nieskazitelnie białym mankietem wizytowej koszuli, MIEDZIANĄ BRANSOLETKĘ! A pod bransoletką, jak u każdego, kto taką nosi, niebieskozielone zabarwienie skóry. Moje drugie przeżycie związane z miedzianą bransoletką było jeszcze ciekawsze i bardziej zaskakujące. Kilka lat

Dalej

POSTACIE NIEDOBORU WZROSTU

Osiągany wzrost ostateczny jest bardzo znamiennie dodatnio związany ze średnim wzrostem rodziców. Niższy wzrost jest osiągany u chorych, u których dojrzewanie płciowe rozpoczyna się przy młodszym wieku kostnym [16]. Według Jossa i wsp. [3] wzrost ostateczny wykazuje ujemną zależność z wiekiem kostnym i stopniem jego opóźnienia w czasie rozpoczynania leczenia, Z tego spostrzeżenia wynika praktyczny wniosek, że wczesne rozpoczynanie leczenia ma znaczenie dla uzyskanych rezultatów. Im większe opóźnienie wzrostu w stosunku do wieku kostnego, tym mniejszy jest osiągany wzrost ostateczny.

Dalej

Ocena skuteczności działania nadololu

Brak depresyjnego działania na serce, duża skuteczność w leczeniu niemiarowości, szczególnie typu adrenergicznego, sprawiają, że nadoloi jest lekiem z wyboru w niemiarowościach towarzyszących zawałowi mięśnia sercowego [585], Profilaktycznie jest wskazany w katecholaminemiach, a leczniczo w chorobie nadciśnieniowej [261], W schorzeniu tym, stosowany w początkowym okresie w dawce 40 mg/dobę, a następnie w dawkach wzrastających do 560 mg/dobę, powodował znamienny spadek ciśnienia krwi skurczowego i rozkurczowego [345]. Gdy podawano dawkę 280 – 320 mg 2 razy dziennie, ciśnienie skurczowe zmniejszało się o 6-20%, a rozkurczowe o 10% ]266], Poza tendencją do zwolnienia czynności serca nie zauważono żadnych niepożądanych objawów działania nadololu. Po 14 tygodniach leczenia nadoiolem stwierdzono zmniejszoną o 50% aktywność osoczową reniny [345], Ciekawą obserwację podał Mili [466], który zauważył, że lewa komora, przerosła zazwyczaj w chorobie nadciśnieniowej, ulega normalizacji, gdy podaje się nadoloi.

Dalej

Leczenie hormonami

Wyniki powyższych badań częściowo wyjaśniły znaczną immunogenność konwencjonalnych preparatów insuliny, zawsze zawierających powyższe zanieczyszczenia. Wyjaśniły one także obserwacje nad antyge- nowością homologicznej insuliny – np. u cieląt można wywołać przeciwciała przeciwinsulinowe za pomocą konwencjonalnych preparatów insuliny wołowej, a u ludzi – za pomocą insuliny ludzkiej. Odpowiedzialne za to są głównie zanieczyszczenia. Komponent a konwencjonalnych preparatów insuliny wszystkich gatunków wyróżnia się szczególnie dużą im- munogennością, proinsulina oraz dimer także wywołują powstawanie przeciwciał. Odpowiedź antygenowa organizmu na preparaty zawierające insulinę, uzyskaną z różnych gatunków zwierząt i wstrzykiwane chorym na cukrzycę, może zależeć w dużej mierze od powstania przeciwciał przeciwko zawartej w nich jako domieszka proinsulinie i związanym z nią białkom. Przeciwciała te wykazują reakcje krzyżowe z insuliną.

Dalej

Kwasy organiczne itp.

Kwasy organiczne, produkty beztlenowej przemiany węglowodanów, występują w znacznie większej ilości w osoczu wcześniaków niż noworodków donoszonych, tak że kwasica stanowi znacznie większą groźbę dla wcześniaka niż dla noworodka donoszonego. Noworodek po urodzeniu przez kilka dni traci na wadze. Jest to zależne od utraty wody, ograniczenia przyjmowania płynów i oddawania smółki. O ile odwodnienie nie przekracza 1-0% wagi ciała, nie należy uważać tego za szkodliwe. Czynność nerek noworodka nie jest jeszcze zupełnie sprawna w porównaniu z dzieckiem starszym i dorosłym. Wykazuje to clearance mocznika i kreatyniny. Ilość dobowa moczu noworodka jest mała z powodu przyjmowania małej ilości płynów...

Dalej

II choroba okresowego przemieszczania się jądra miażdżystego

W okresie II choroby – okresowego przemieszczania się jądra miażdżystego ku tyłowi – istnieje taka sytuacja, kiedy rękoczynem można, ale tylko czasowo (przypadkowo), znieść istniejące dolegliwości bólowe. Jeśli doszło do zakleszczenia fragmentu jądra miażdżystego między tylnymi brzegami trzonów kręgowych, doprowadzającego do „zablokowania kręgosłupa”, to wykonanie jakiegokolwiek biernego ruchu może pociągać za sobą odblokowanie uwięźniętego fragmentu jądra i wsunięcie go z powrotem między trzony kręgowe. W tym przypadku zgięcie tułowia ku przodowi rozchyla trzony kręgowe i uwalnia jądro. Paradoksalne jest to, że teoretycznie ten sam efekt może przynieść ruch przeciwstawny, mianowicie przeprost krzyża, na drodze wciśnięcia jądra w obręb pierścienia włóknistego. Nikt nie kwestionuje, że tego rodzaju „odblokowanie” kręgosłupa może w jednej chwili uwolnić chorego od dolegliwości i prawdopodobnie zdarzające się od czasu do czasu takie przypadki napędzają kręgarzom pacjentów. Należy jednakże dodać, że wykonywany ruch wymyka się spod kontroli wykonującego, a jego powodzenie całkowicie zależy od przypadku. Na tym samym opiera się zresztą znany od lat proceder potrząsania chorego na plecach lub zawieszenie na rękach na hakach wbitych w drzwi i pociąganie za nogi.

Dalej

Energia wyzwolona w procesie przemian beztlenowych i tlenowych

Takie reakcje które przebiegają ze zmniejszeniem się potencjału termodynamicznego nazywamy egzoergicznymi, a te, dla których stan-dardowa zmiana potencjału termodynamicznego jest dodatnia – endo- ergicznymi.

Energia wyzwolona w procesie przemian beztlenowych utlenione w procesie zwanym oddychaniem komórkowym, w którym końcowym akceptorem elektronów jest tlen. Innymi procesami

Dalej

Czym jest metoda zachowawcza?

Dokładne obmacanie szypuly polipa wykaże, że badający palec lub zgłębnik posuwając się wzdłuż niej ku górze może przedostać się do wnętrza macicy. Czasami też uda się znaleźć miejsce przyczepu szypuły do ściany macicy. W przypadkach raka szyjki macicy ujście zewnętrzne niekiedy bardzo trudno znaleźć, gdyż może ono być pokryte tkankami nowotworowymi, kruchość tych tkanek i rozpadanie się ich pod palcami ułatwia jednak postawienie rozpoznania.

Leczenie. Odprowadzenie świeżo wynicowanej macicy po porodzie wykonuje się w uśpieniu. Postępowanie polega na wgniataniu wynicowanego dna w głąb ręką wprowadzoną do pochwy oraz na ostrożnym wsuwaniu macicy przez kanał szyjki drugą ręką kontroluje się równocześnie przez powłoki brzuszne podnoszenie się macicy.

Dalej

CHOROBY PRZEMIANY MATERII

Związek, jaki zachodzi między chorobami przemiany materii a czynnością narządów rodnych kobiety, znany jest od dawna, jakkolwiek wyjaśnienie sposob powstawania cierpień ginekologicznych w tych przypadkach nie jest rzeczą prostą W każdym razie nie ulega wątpliwości, że schorzenia przemiany materii mog być niekiedy przyczyną czynnościowych zaburzeń jej części płciowych.

Dalej

Cholesterol

Stopniowo zwęża się światło tętnicy, przepływ krwi jest coraz bardziej utrudniony, aż wreszcie w którymś miejscu tętnica staje sią niedrożna. Oponenci odpowiadają na to, że jeszcze nikt nie udowodnił, iż obniżenie poziomu cholesterolu daje jakąś różnicę. Na to z kolei Nathan Pritikin, jeden z pierwszych, najbardziej entuzjastycznych

Dalej

Badanie farmakologicznych właściwości LBA

Wpływ blokady a- i (i-adrenergicznej na działanie adrenaliny na nie- ciężarną macicę kobiety in vitro i in vivo przedstawiono na rye. 21. Praktyczny wniosek nasuwający się z tego zestawienia jest taki, że LBA wywołują inwersję działania amin katecholowych na macicę in vivo. Wzmożenie napięcia układu adrenergicznego po dokonaniu blokady (ł-adrener- gicznej może wywołać silny skurcz macicy [1047] i uczulić ją na skurczowe działanie leków oksytotycznych. Urban ostatnio wykazał, że propranolol może być stosowany łącznie z oksytocyną w celu pobudzenia lub indukcji porodu u ciężarnych kobiet. Działanie LBA na mięsień macicy jest uzależnione od fazy cyklu płciowego.

Dalej

Badania nad zjawiskiem pedofilii

W literaturze lansowane są różne hipotezy na temat genezy pedofilii. W. Fitsch (1962) na podstawie szczegółowego badania 147 indywidualnych wypadków tego przestępstwa wysuwa wniosek, że pedofilia – zależnie od konkretnej sytuacji – może wynikać z następujących przyczyn: 1) niezdolność do identyfikowania się z rolą seksualną osób dorosłych, niedojrzałość seksualna, 2) reakcja przeciwko frustracji seksualnej lub inne objawy frustracji o ostrym napięciu seksualnym, 3) dewiacja seksualna jako część skłar owa ogólnej niezdolności do osiągięcia stanu konformizmu społecznego, 4) objawy psychopatologiczne. W licznych jednak wypadkach indywidualnych te czynniki nie są widoczne, ich przyczyna pozostaje nie wyjaśniona.

Dalej