Energia wyzwolona w procesie przemian beztlenowych i tlenowych

Takie reakcje które przebiegają ze zmniejszeniem się potencjału termodynamicznego nazywamy egzoergicznymi, a te, dla których stan-dardowa zmiana potencjału termodynamicznego jest dodatnia – endo- ergicznymi.

Energia wyzwolona w procesie przemian beztlenowych utlenione w procesie zwanym oddychaniem komórkowym, w którym końcowym akceptorem elektronów jest tlen. Innymi procesami dostar-czającymi energię z substancji odżywczych są przemiany beztlenowe, a więc nie wymagające doprowadzenia tlenu, ale wykorzystujące inne końcowe akceptory elektronów, np. siarkę, azotyny, kwas pirogronowy. Przemiany beztlenowe wydają się rozwojowo starszym procesem. Orga-nizmy zdobywające energię wyłącznie sposobem beztlenowym nazywamy organizmami beztlenowymi, anaerobowymi. Zwykle jednak komórki wykorzystują oba te sposoby dla gromadzenia energii, co lepiej pozwala im przystosować się do zmian w otoczeniu.

Energia wyzwolona w procesie przemian beztlenowych i tlenowych jest gromadzona w postaci energii chemicznej zawartej głównie w ade- nozynotrójfosforanie, związku znanym pod skrótem ATP. Adenozyno- trójfosforan może być bezpośrednio wykorzystany do pracy komórki. Tak więc ATP jest przenośnikiem energii chemicznej z miejsc, gdzie odbywa się utlenianie cząsteczek substancji odżywczych, do miejsc, w których przebiegają procesy wymagające doprowadzenia energii.

ATP powstaje z ADP, adenozynodwufosforanu, w reakcjach katali-zowanych przez enzymy. Układ ADP – ATP można przyrównać do aku-mulatora elektrycznego, który ładuje się, by w odpowiedniej chwili

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>