Diagnostyka termograficzna

Moc emisji (ilość energii emi-towanej w jednostce czasu) radiancja (ilość energii emitowanej przez jednostkę powierzchni w kącie 1 steradiana w jednostce czasu) itp.

Współczesne rozwiązania techniczne umożliwiają wybór spośród wielu systemów rejestracji i przetwarzania obrazów termalnych. Za pomocą wspólnego interfejsu możliwe stało się połączenie systemu termalnego z optycznym. Naj-nowszym rozwiązaniem w termografii jest interfejs do komputerów PC Pentium w postaci karty w standardzie PCI. Służy on do rejestraqi i przetwarzania szybko zmieniających się warunków termicznych z jednoczesną rejestraq’ą obrazów optycznych.

Diagnostyka termograficzna obejmuje swoim zakresem szereg dyscyplin i często wymaga współpracy interdyscyplinarnej, m.in. lekarzy, fizyków, chemików i elek-troników. Istotne jest, aby wszyscy zainteresowani wiedzieli: co się mierzy, w jakim celu, jaką metodą, jakie typowe warunki muszą być spełnione, aby pomiar był wiarygodny, a także – jakie są ograniczenia metody pomiarowej.

Należy podkreślić, że wymiana ciepła jest procesem dynamicznym, w przy-padku ciała ludzkiego zależnym od warunków zewnętrznych i samego organi-zmu, co może powodować miejscowe wahania temperatury i jej rozkładu. Dlatego dokonując pomiarów termograficznych, a zwłaszcza ich interpretacji, należy uwzględnić wszystkie możliwe czynniki wpływające na wartość temperatury.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>