CZYM JEST METABOLIZM LEKÓW

Metabolizm leków w organizmie zależy od stanu genetyczno-enzyma- tycznego. W zależności od różnic genotypowych występują indywidualne różnice w szybkości i rodzaju metabolizmu leków [12]. Mogą one być przyczyną idiosynkrazji, Tym mianem określa się natychmiastowe reakcje na lek nigdy dotychczas nie stosowany. Około V, wszystkich enzymów odznacza się znaczną różnorodnością, która niekiedy wyraża się i w różnicach ich swoistej aktywności i odmiennym sposobie reagowania na leki. Wyróżnia się 2 gTupy różnic genetycznie uwarunkowanych w reagowaniu na leki:

– 1. Zależne od jednego genu – należy tu przede wszystkim niedobór giukozo-6-fosfatazy w krwinkach czerwonych, co stwarza niebezpieczeństwo hemolizy po podaniu wielu różnych leków, jak sulfonamidy, leki przeciwmalaryczne i inne. Niedobór ten stosunkowo często spotyka się wśród ludności murzyńskiej i zamieszkującej wybrzeża Morza Śródziemnego.

Innym przykładem jest polimorfizm N-acetylotransferazy, Enzym ten. acetyluje hydrazyd kwasu izonikotynowego. Osobnicy wolno acetylu- jący wykazują skłonność do obwodowych neuropatii, a ponadto zachodzi u nich możliwość niebezpiecznych interakcji z pochodnymi difenylo- hydantoiny. Około 60a/o rasy białej i taki sam procent wśród Murzynów należy do wolno acetylujących. Ciężkie objawy toksyczne obserwowano również u osób wołno acetylujących lek przeciwdepresyjny – fenelzynę. Miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów powoduje wzrost ciśnienia śródgałkowego jednakże jego wielkość jest uwarunkowana genetycznie. Niedobór reduktazy methemoglobinowej, występujący u ok, 1% ludności, powoduje methemoglobinemię po takich lekach, jak fenacetyna, chlo- rochina i inne.

– 2. Zależne od wielu genów – np. częstsze występowanie zakrzepów po doustnych środkach antykoncepcyjnych u kobiet z grupą krwi A. Niektóre leki, np.: atropina, morfina, kodeina, pochodne amfetaminy i tubo- kuraryna mogą uwalniać histaminę z kompleksów heparynowo-histami- ? nowych w komórkach tucznych, co wyzwala natychmiastowe odczyny o charakterze zbliżonym do alergicznych. W procesach tych przekaźnikami są serotonina i bradykinina.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>