Badania nad zjawiskiem pedofilii

W literaturze lansowane są różne hipotezy na temat genezy pedofilii. W. Fitsch (1962) na podstawie szczegółowego badania 147 indywidualnych wypadków tego przestępstwa wysuwa wniosek, że pedofilia – zależnie od konkretnej sytuacji – może wynikać z następujących przyczyn: 1) niezdolność do identyfikowania się z rolą seksualną osób dorosłych, niedojrzałość seksualna, 2) reakcja przeciwko frustracji seksualnej lub inne objawy frustracji o ostrym napięciu seksualnym, 3) dewiacja seksualna jako część skłar owa ogólnej niezdolności do osiągięcia stanu konformizmu społecznego, 4) objawy psychopatologiczne. W licznych jednak wypadkach indywidualnych te czynniki nie są widoczne, ich przyczyna pozostaje nie wyjaśniona.

Gruntowniejsze jeszcze badania nad zjawiskiem pedofilii podjął R. Wyss (1967). Autor ten u podłoża genetycznego zjawiska pedofilii spostrzega wiele czynników: rozpad norm, rygorów, które – jego zdaniem – niesłusznie piętnowały generalnie pedofilię, jako przejaw per- wersji. Badania tego autora potwierdzają zresztą hipotezę, że perwersja seksualna jest całkowicie do pogodzenia z zupełnie normalną osobowością (zwłaszcza w zakresie intelektualnym czy nawet emocjonalnym). Wyss wymienia przykładowo rozliczne czynniki genetyczne indywidualne: ( brak pewności siebie, niemoc, objawy neurotyczne, lęk przed normalnym stosunkiem płciowym itp., oraz środowiskowe: zły wpływ rodziców, alkoholizm w rodzinie, opłakane warunki mieszkaniowe, wadliwe metody wychowawcze itp. Wiek sprawców według Wyssą: 40 – 49 lat. Pedofilia idzie często w parze z homoseksualizmem (na 160 sprawców badanych przez Wyssą – 21,8% dopuszczało się pedofilii o charakterze homoseksualnym) lub kazirodztwem (20,6%). Zdaniem Wyssą, brak typu „generalnej” osobowości pedofilnej, ale zarazem całkowita „nor- malność” też jest rzadko spotykana. Można ewentualnie mówić o przejawach pseudoperwersji, tj. różnorodnych zakłóceń osobowości.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>