Monthly Archives Wrzesień 2017

Sygnały

Zachowanie poszukujące jest mobilizowane przez wrodzone mechanizmy wewnętrzne, a właściwy jego obiekt (bodziec) jest rozpoznawany na podstawie cech odpowiadających charakterystyce WMW. Ta charakterystyka ma u wielu gatunków tło nabyte. Sam WMW jako taki jest wrodzony, natomiast cechy bodźca {który będzie znosił wykonywaną przez WMW blokadę zachowania spełniającego) wyznacza doświadczenie nabyte w okresie wrażliwości (czyli w okresie krytycznym) na drodze mechanizmu imprinting. Tą drogą WMW ulega modyfikacji przez doświadczenie powstaje więc WMW T doświadczenie = WMWD, w którym D wniosło informację o właściwym sygnale znoszącym blokadę. Zachowanie spełniające (konsumacyjne) rozwija się w7 czasie, także na podstawie wzajemnej wymiany sygnałów zachodzącej między partnerami aż do etapu kopulacji. Prócz wspomnianych już poprzednio sygnałów wdrażających kolejny etap zachowania spełniającego spotyka się także sygnały, które to zachowanie przerywają. Podobny skutek wywiera brak któregoś z sygnałów, który powinien się pojawić. Tak na przykład samiec ptaka pokrywa samicę dopiero po wykonaniu przez nią gestu przycupnięcia do podłoża. Samce nie są zdolne do wykonania tego gestu. Z tej przyczyny na przykład w homoseksualnych parach złożonych z dwóch kaczek płci męskiej zachowanie spełniające urywa się na etapie poprzedzającym bezpośrednio samą kopulację. Specyficzność gatunkowa następujących po sobie sygnałów zapobiega w warunkach naturalnych omyłkowym, gatunkowo nieprawidłowym aktom konsumacyjnym.

Dalej

Cele powinny być realne

– Przypomnij sobie, z jaką nadzieją i ufnością robiłeś plany w dziecińst-wie: „Jak tylko będę duży to…” Gdy prosimy o to naszych pacjentów, prawie wszyscy się uśmiechają, przypominając sobie ten moment – tak przyjemne było wtedy planowanie. Pomyśl, co chciałbyś robić teraz, „gdy będziesz duży”. To pytanie możesz sobie postawić zawsze nigdy nie jest na nie za późno. Ciesz się odpowiadaniem na nie.

Dalej

MOŻLIWOŚCI OCENY STANU REGULACJI NEUROHORMONALNEJ

Jednym ze sposobów oceny stanu regulacji hormonalnej ustroju są badania laboratoryjne. Diagnostyka endokrynologiczna w znacznej mierze opiera się na oznaczaniu dobowej ilości hormonów wydalanych z moczem lub ich aktualnego poziomu we krwi. Biorąc jednak pod uwagę złożoność regulacji neurohormonalnej ustroju, należy bardzo ostrożnie oceniać uzyskane wyniki, na przykład w wypadku wydalania hormonów z moczem, tylko wartości znacznie różniące się od prawidłowych dają jednoznaczne informacje o gospodarce hormonalnej, natomiast stężenia odpowiednich hormonów wydalanych z moczem, pozostające w granicach normy, nie mogą wyłączać nieprawidłowych stanów hormonalnych. Oznaczanie poziomu hormonów sterydowych w moczu dotyczy bowiem tylko części związków chemicznych, a nie wszystkich metabolitów interesujących nas hormonów. Tak na przykład przy ustalaniu zaburzeń hormonalnych u kobiet, zwłaszcza w okresie klimakterium, oznaczenie ograniczające się tylko do poziomu estronu, estradiolu i estriolu jest niewystarczające, bo w tym okresie życia kobiety należałoby oznaczyć co najmniej osiem innych związków estrogennych, zwanych „niekla- sycznymi”. Pochodne te, jakkolwiek nie pozostają w bezpośrednim związku z całym cyklem miesięcznym kobiety, to jednak odgrywają istotną rolę w podtrzymaniu regulacji sprzężeń zwrotnych w ustroju. Podobnie ogólne oznaczanie poziomu gonadotropin bez możliwości rozróżnienia, czy mamy do czynienia z nadmiernym wydzielaniem FSH czy LH, nie daje oczekiwanych informacji o regulacji tropowej przysadki.

Dalej

Kiedy zakładanie krążka jest bezcelowe?

Rozrywanie poprzez tylne sklepienie zrostów otrzewnowych napinających się pod palcami jedynie w celu założenia krążka, jak to często dawniej czyniono, dziś zostało już zarzucone.

O wiele łatwiej bowiem wykonać to po otwarciu jamy brzusznej podczas operacji, która ma na celu trwałe wyleczenie tyłozgięcia macicy drogą krwawą. Trudno sobie wyobrazić, aby miejscowe stosowanie środków lekarskich, jak ichtiolu, gliceryny oraz jodku potasu, ciepłych i gorących przepłukiwań pochwy, ogólnych lub miejscowych kąpieli, mogło doprowadzić do rozluźnienia czy rozmiękczenia zrostów otrzewnowych w otoczeniu macicy. Taki sposób postępowania ma na celu jedynie usunięcie zapalnego odraż- nienia przydatków macicy przed ewentualnym założeniem krążka lub wykonafiiem zabiegu operacyjnego.

Dalej