Monthly Archives Lipiec 2017

Badanie farmakologicznych właściwości LBA

Wpływ blokady a- i (i-adrenergicznej na działanie adrenaliny na nie- ciężarną macicę kobiety in vitro i in vivo przedstawiono na rye. 21. Praktyczny wniosek nasuwający się z tego zestawienia jest taki, że LBA wywołują inwersję działania amin katecholowych na macicę in vivo. Wzmożenie napięcia układu adrenergicznego po dokonaniu blokady (ł-adrener- gicznej może wywołać silny skurcz macicy [1047] i uczulić ją na skurczowe działanie leków oksytotycznych. Urban ostatnio wykazał, że propranolol może być stosowany łącznie z oksytocyną w celu pobudzenia lub indukcji porodu u ciężarnych kobiet. Działanie LBA na mięsień macicy jest uzależnione od fazy cyklu płciowego.

Dalej

Badania nad zjawiskiem pedofilii

W literaturze lansowane są różne hipotezy na temat genezy pedofilii. W. Fitsch (1962) na podstawie szczegółowego badania 147 indywidualnych wypadków tego przestępstwa wysuwa wniosek, że pedofilia – zależnie od konkretnej sytuacji – może wynikać z następujących przyczyn: 1) niezdolność do identyfikowania się z rolą seksualną osób dorosłych, niedojrzałość seksualna, 2) reakcja przeciwko frustracji seksualnej lub inne objawy frustracji o ostrym napięciu seksualnym, 3) dewiacja seksualna jako część skłar owa ogólnej niezdolności do osiągięcia stanu konformizmu społecznego, 4) objawy psychopatologiczne. W licznych jednak wypadkach indywidualnych te czynniki nie są widoczne, ich przyczyna pozostaje nie wyjaśniona.

Dalej