Monthly Archives Luty 2015

Profilaktyka i rehabilitacja zawodowa

Z przytoczonych danych widać, że istnieje w Polsce ogromne zagrożenie poszerzenia się zakresu występowania chorób zawodowych. Stawia to przed profilaktyką i rehabilitacją zawodową specjalne zadania łagodzenia tych niebezpiecznych trendów. Rolę tę spełniają zawodowe przychodnie rehabilitacyjne zorganizowane są one jednak w nielicznych zakładach pracy. Bardzo niepopularne i mało stosowane są ćwiczenia korekcyjne w czasie przerw w pracy, powszechna zaś rekreacja i kultura fizyczna, stanowiąca antidotum na opisane zagrożenia, nie zagościła w modelu życia ludzi pracy w Polsce ze względów ograniczeń bazowych, materialnych, a nade wszystko świadomościowych.

Dalej

Ułożenie główki

Silnie przygięta główka, pod wpływem skurczów macicy i bólów partych jest spychana coraz niżej, napinając krocze. Pod wpływem naporu główki, kość ogonowa zostaje odepchnięta ku tyłowi i wówczas wypukła się tylna część krocza, zawarta między kością ogonową a otworem odbytnicy, który rozwiera się wskutek rozciągnięcia zwieracza. W miarę dalszego postępu porodu, potylica wysuwa się coraz bardziej spod spojenia łonowego i wypukła przednią część krocza. W tej chwili, kiedy potylica wytoczyła się spod łuku łonowego, czoło mija szczyt kości ogonowej, dzięki czemu główka uzyskuje dużą ruchomość (ryc. 90a). Rozpoczyna się trzeci zwrot mechanizmu porodowego, tzw, odgięcie (deilexio)...

Dalej

STREFA EMOCJONALNA CZŁOWIEKA

Sfera emocjonalna człowieka od niedawna stała się przedmiotem dociekań ze strony nauki. Dlatego dotychczasowa wiedza o fizjologii i patologii ludzkich uczuć jest niewielka. Poznawanie prawidłowości rządzących powstawaniem, przebiegiem, ekspresją i przemijaniem uczuć człowieka jest bardzo utrudnione ze względu na ogromną złożoność zagadnień, ściśle wiążących się z rozwojem całokształtu osobowości człowieka oraz brakiem obiektywnych metod badania. Próby uchwycenia korelacji subiektywnych uczuć z reakcjami fizjologicznymi, stanowiącymi substrat procesów emocjonalnych, wymagają zachowania jak najsurowszych kryteriów metodologii naukowej. Próby interpretacji wyników tych badań wymagają ogromnej rozwagi. Wszystko to zmusza do wielkiej ostrożności w stawianiu hipotez oraz do skrupulatnego ich sprawdzania, z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących obiektywizmu naukowego. Hipotezy te, aczkolwiek w bardzo uproszczonej formie, muszą być jednak stawiane oraz sprawdzane, jeśli sferę emocjonalną człowieka chcemy poznać w większym stopniu niż uczyniliśmy to dotychczas.

Dalej

Bóle w okolicy kości ogonowej

Bóle w okolicy kości ogonowej nie są właściwie cierpieniem ginekologicznym, ale ponieważ bywają często następstwem patologicznego porodu (kleszcze, pomoc ręczna, ręczne wydobycie płodu), stanowią przedmiot zainteresowania także dla lekarza chorób kobiecych. Występują one najsilniej, kiedy chora wstaje, zwłaszcza po dłuższym siedzeniu. Ponieważ świadczą o zajęciu stawów krzyżowo-biodrowych, zwykle przez gościec – lub obrażeń kości ogonowych, należy przez szereg miesięcy zapewnić chorym częściom kośćca zupełny spokój i przede wszystkim ich nie urażać (poduszka gumowa do siedzenia).

Dalej

Periodyka erekcji w czasie snu

– 17. Erekcje w czasie snu oraz przy bezsenności. Niniejsze wyniki uzyskano w czasie badania dwóch 27-letnich zdrowych mężczyzn, których pozbawiono snu na przeciąg 114 i 112 godzin (Jova- nović i wsp., 1971). U obu zarejestrowano erekcje w czasie snu przed eksperymentem oraz w czasie snu wypoczynkowego po zakończeniu długiego okresu bez snu. Przed eksperymentem pozbawienia snu u obu badanych zaobserwowano erekcje, które nie różniły się od erekcji grupy osób badanych w wieku 20 – 30 lat. Wszystkie erekcje przebiegały okresowo i były prawie zawsze silne lub bardzo silne. Po pozbawieniu badanych snu zarejestrowano u nich tylko słabe erekcje.

Dalej

Poziom zachowania konsumacyjnego

– 0 (rzadko występującym) „zbyt wczesnym” i „przedwczesnym” orgazmie u kobiet. Ze względu na podobieństwo tych zjawisk do analogicznych zjawisk występujących u mężczyzn, stosowana będzie powyższa terminologia, jakkolwiek trzeba z całym naciskiem podkreślić, że zjawiska te nie są u kobiet zaburzeniami. Natomiast izolowany brak ejakulacji przy zachowanym orgazmie, jeśli nie jest skutkiem działania leków bądź istnienia zmian anatomicznych, będzie w klasyfikacji potraktowany jako psychogenne zaburzenie płodności. W celu ujednolicenia mianownictwa,

Dalej

Zaburzenia psychiczne u sprawców przestępstw seksualnych

Nie da się zaprzeczyć, że u niektórych sprawców przestępstw seksualnych stwierdza się objawy zaburzeń psychicznych czy psychopatii. Homoseksualizm czy pedofilia (nawet ekshibicjonizm) mogą wynikać z psychicznego urazu do kobiet, z kompleksu niższości, przeświadczenia o własnej niemocy, upośledzeniu itd. Wszelako badania nie potwierdzają jakiejś generalnej reguły o uwarunkowaniu przestępstw seksualnych zaburzeniami psychicznymi czy objawami psychopatii. Wyniki badań przytoczone przez Reeklessa (1961) ujawniają niewielki odsetek psychopatów wśród przestępców seksualnych.

Dalej

Nadnerczopodobne guzy jajnika

Mikroskopowo nadnerczaki jajnika są litymi, niewielkimi guzami nieregularnego kształtu, których znamienną cechą jest jasnożółta barwa przypominająca kolor ciałka żółtego lub kory nadnercza. Występują one stosunkowo często w krezce jajnika lub więzadle szerokim. Składają się zwykle z mniej lub bardziej nieregularnych sznurów lub wysepek wielkich ziarnistych, wielokształtnych, pęcherzykowato rozdętych i obładowanych tłuszczem komórek, które przypominają nie tylko komórki istoty korowej nadnercza, lecz również ciałka żółtego theca folliculi lub komórki Leydiga. Ze względu na to podobieństwo niektórzy badacze – nie wyłączając zresztą możliwości różnego pochodzenia guzów nadnerczopodobnych – radzą używać raczej nazwy ,,guzy komórek lipidowych“ (Selye) wobec niemożliwości dokładnego zbadania ich genezy za pomocą metod dotąd stosowanych..

Dalej

Czynniki biologiczne

Dobzhansky (1937) twierdził, że dziedziczność biologiczna (przekazywanie genów) ma niewielki zasięg. W dziedziczeniu biologicznym człowiek otrzymuje geny od rodziców i przekazuje je jedynie swojemu potomstwu. Ograniczoności tej nie zmienia fakt, że w ostatnich dziesiątkach lat, głównie wskutek rozwoju komunikacji, wzrasta „promień małżeński” (Satzler, 1967), to znaczy ludzie zawierają małżeństwa w znacznie szerszym promieniu geograficznym, co prowadzi do zwiększonego wymieszania się czynników genetycznych. Być może jest to też jednym z czynników powodujących notowane w ostatnich dziesiątkach lat przyśpieszenie procesu dojrzewania organizmu człowieka – w tym także i biologicznego dojrzewania seksualnego. Dziedziczność biologiczna posiada te same cechy u człowieka oraz u zwierząt rozmnażających się drogą płciową. Oprócz dziedziczności biologicznej u człowieka istnieje jeszcze dziedziczność społeczna (wyłącznie ludzki sposób dziedziczenia kultury poprzez uczenie), która ma znacznie szerszy zasięg (Skowron, 1971).

Dalej

PRAWIDŁOWOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO

Prawidłowością życia ludzkiego jest także to, że każde przeżycie wyrasta z pewnej historii, ma swoją przeszłość i celuje ku przyszłości, że wszelkie akty ludzkiej świadomości zakorzenione są w osobowości człowieka. Na tym tle zarysowuje się paradoks aktu seksualnego przypadkowego, z partnerem nieznanym, tylko dla zapewnienia sobie chwilowej rozkoszy. Akt taki nie ma swojej historii, jego motywacja tkwi jedynie w biologicznych potrzebach człowieka, i nie ma dalszego ciągu, gdyż nie zamierza się kontynuować współżycia. Aczkolwiek w zamierzeniu miał on być zaspokojeniem potrzeby psychicznej powstałej na gruncie biologicznym, w skutkach okazuje się zaprzeczeniem psychicznych potrzeb człowieka.

Dalej

Więź międzyosobnicza

Więzią między osobniczą nazywamy system osobistych powiązań między poszczególnymi osobnikami, oparty na indywidualnym wzajemnym rozpoznaniu, przejawiający się stalą tendencją do przebywania w towarzystwie tych wybranych osobników i czynnym ich poszukiwaniu w przypadku zaginięcia. Warunkami niezbędnymi do wytworzenia się więzi międzyosobniczej (Scott, 1972) są:

Dalej