Monthly Archives Luty 2015

Budowa pochwy

Tworzą tu one raniej lub bardziej wyraźny większy fałd, określany nazwą columna rugarum anterior podobny fałd (columna rugarum posterior) znajduje się na tylnej ścianie pochwy. U osób, które rodziły, fałdy te są w dużej mierze wygładzone.

Pochwa kobieca odznacza się dość znaczną rozciągliwością uzależnioną od znacznej ilości włóknistej i elastycznej tkanki łącznej w warstwie podśluzowej jej ścian.

Przednia ściana pochwy graniczy na niewielkiej przestrzeni z dnem pęcherza, a przede wszystkim z tzw. trójkątem pęcherza (trigonum oesicale), alejest oddzielona od pęcherza warstwą bardziej zbitej tkanki łącznej w okolicy bliższej cewce moczowej.

Dalej

Niebezpieczeństwo zakażenia podczas miesiączki

Kobieta zdrowa i dobrze rozwinięta nie doznaje w czasie miesiączki żadnych wybitniejszych cierpień i nie wykazuje w ciągu 3-4 dni jej trwania żadnych cech cielesnego lub umysłowego upośledzenia. Musi jednak w czasie miesiączki zastosować pewne środki ostrożności, aby uniknąć szkodliwych wpływów, których przyczyną są często anatomiczne zmiany, zachodzące wówczas w macicy. Zarazki ze skóry, z pochwy oraz bakterie przeniesione na srom kobiety z zewnątrz mogą bowiem łatwiej przedostać się w czasie miesiączki do jamy macicy, która stanowi wtedy jakby jedr ą krwawiącą ranę. Jeśli mimo to do procesów zakaźnych dochodzi w okresie miesiączki (w warunkach prawidłowych) niesłychanie rzadko, to przyczyną tego jest przede wszystkim fakt, iż drobnoustroje przenikają do wnętrza macicy dopiero po pewnym czasie i że wówczas natrafiają już na odrastającą śluzówkę trzonu, która na zakażenie nie jest wrażliwa.

Dalej

Studia etnografowów polskich

Jest nader interesujące, iż etnografowie polscy wskazali w swoich studiach poświęconych życiu górali Podhala na początku XIX w. na występowanie obyczajów nader podobnych do skandynawskich nattefrieri (Ko- walska-Lewicka, 1967). Oto w jednym z rękopisów znajdujących się w zbiorach Ossolineum (Ludwik Kamiński, 1830) znajdujemy opis nocnych zalotów za jawną wiedzą rodziców i całej wsi: „Noc to dopiero prawdziwa uciecha dla młodzi góralskiej! Każden niemal wyrostek kochankę posiada – a schodzą się po nocach, najczęściej się to dzieje, iż razem spać się kładą […], dziwna, iż takiego spółkowania przedślubnego nie mają sobie za występek każący moralność i obyczajność, ale przeciwnie dziewka widziałaby się zhańbioną, jeśliby kochanka nie miała, a zalotnością swą niemal od lat młodych, bo od 13 -14, już zachodzi drogę parobkowi, ośmiela go sobą, żartem, śmiechem, wolnym słowem przynęca i oswaja zupełnie”. Jak konkluduje na podstawie tego opisu A. Kowalska-Lewic- ka, „młodzież góralska od najwcześniejszych lat współżyła z sobą płciowo, bynajmniej się z tym nie ukrywając”. Tego rodzaju swoboda była aprobowana i uznawana przez rodziców, którzy udostępniali córce izbę z nie krępującym wejściem lub… oknem. Cała wieś wiedziała o łączących młodych stosunkach, traktując je jako normalny wstęp do małżeństwa, nie miano jednak do nikogo pretensji, jeśli nie zawsze to się małżeństwem kończyło.

Dalej

Teoria przystosowania

Znacznie trudniejsze jest wytłumaczenie, czemu aż w 97% częścią przodującą jest główka. Istnieje szereg przypuszczeń dla wyjaśnienia tego zjawiska. Teoria grawitacyjna głosi, że główka opada ku dołowi siłą ciężkości. Badania doświadczalne stwierdziły, że waga części głowowej płodu jest większa od miednicowej. Świeżo urodzone, martwe płody, zanurzone w roztworach o ciężarze gatunkowym wód płodowych, ustawiają się skośnie, główką ku dołowi. Obserwacje na ssakach 4-nożnych, 1-płodowych potwierdzają do pewnego’ stopnia hipotezę grawitacyjną. U zwierząt tych ‚dno maoicy leży niżej niż szyja, a zatem, aby było położenie główkowe, koniec miednicowy płodu musiałby być cięższy od główki. Waga potwierdza to przypuszczenie. Rozumowania powyższe nie dowodzą niczego w odniesieniu do stosunków w jamie macicy. Już powyżej 3 miesiąca ciąży, płód nie pływa w jaju swobO’dnie, gdyż otaczające go stalle ściany macicy nie dopuszczają do tego.

Dalej

Macica szczątkowa

Macica szczątkowa w postaci niewielkiego, łącznotkankowego tworu z niewielkim światłem lub też bez niego i macica płodowa o małym trzonie i w stosunku do niego znacznie większej szyjce są poważnymi wadami rozwojowymi, które bywają przyczyną niewystępowania miesiączek. W przypadkach macicy dziewczęcej (uterus pubescens) przebieg cyklów miesięcznych jest rzadko kiedy prawidłowy: zwykle cechuje go skąpe miesiączkowanie (oligomenorrkoea).

Dalej

LECZENIE ŚWIATŁEM

W położnictwie stosuje się naświetlania lampą kwarcową w celu niedopuszczenia do zmniejszenia się ogólnej ilości wapnia i fosforu w ustroju ciężarnej, aby zapobiec wypadaniu zębów, zaburzeniom chodu i drgawkom. Z tych samych względów zaleca się je w okresie karmienia. Największą rolę odgrywa jednak naświetlanie promieniami pozafiolkowymi w profilaktyce rzucawki, jako metoda wpływająca na obniżenie ciśnienia krwi i diurezę, niezależnie od dodatniego jej wpływu na przemianę materii. Technika polega w tym wypadku na stopniowym naświetlaniu całego ciała z odległości pól metra w czterech etapach po 5 minut – ogółem zatem przez minut dwadzieścia. Na następnych posiedzeniach zwiększa się czas trwania naświetlania o 5 minut na każdą część ciała aż do dwudziestu minut w ciągu dalszych dni i to tak długo, dopóki nie wystąpi wyraźna pigmentacja skóry. Ciśnienie krwi w międzyczasie wybitnie się obniża. W celu utrzymania go na pożądanej wysokości nie zaprzestaje się dalszych naświetlań, a tylko ogranicza się je do trzech na tydzień.

Dalej

Charakterystyka raka w obrębie szyjki macicy

W uwzględnieniu wybitnej skłonności nabłonka do przeobrażania się z typowego, właściwego szyjce macicznej, w nietypowy – co odgrywa wielką rolę w patogenezie raka tej okolicy – zaczątków nowotworu należałoby szukać w tych miejscach części pochwowej, gdzie takie przeobrażenie najczęściej występuje, a więc na pograniczu stykających się z sobą nabłonków walcowatego i wielowarstwowego płaskiego, tj. w pobliżu ujścia zewnętrznego kanału szyjki.

Przejawem nieprawidłowego zachowania się nabłonka tej okolicy, a więc jego przemiany histologicznej, będzie odmienny przebieg reakcji glikogenowej komórek nabłonka na jod. Próba ta, zwana próbą Schillera, polega na pędzlowaniu części pochwowej roztworem jodku potasu...

Dalej

POCHWA

Następstwem zaburzeń w procesie zespalania się najniżej położonych odcinków przewodu Müllera oraz zaniku dzielącej je ściany jest powstawanie rozwojowych wad pochwy. Najwyższym stopniem tego rodzaju zaburzenia jest zupełny brak pochwy niższymi-są różne stopnie jej niedokształcenia.

Dalej

Kryteria zaburzeń społecznej funkcji zachowań seksualnych

Zachowania człowieka w całej swojej różnorodności posiadają jednak pewne cechy wspólne, którymi są m.in. dwie funkcje (osobista i społeczna), jakie powinny być realizowane podczas każdego aktu zachowania. W zachowaniach mniej rozwiniętych może być realizowana tylko jedna z funkcji, pod warunkiem, że działanie to nie jest równocześnie sprzeczne z funkcją drugą. Człowiek wykonujący swoje obowiązki służbowe, jeśli tylko lubi swoją pracę, zaspokaja w ten sposób szereg swoich potrzeb osobistych (potrzeby: uznania, akceptacji, samorealizacji, materialne itp.), spełniając równocześnie wymagania i oczekiwania społeczne. W zupełnie odmiennym rodzaju zachowania, np. na spotkaniu towarzyskim, również uwidacznia się funkcja osobista (zaspokajanie własnych potrzeb), a także funkcja społeczna (zaspokajanie potrzeb innych uczestników spotkania poprzez wyrażanie im uznania, akceptacji, przychylności itp.). Istnieją też rozmaite proste formy zachowania, w których realizowana jest tylko jedna z wymienionych dwóch funkcji. Na przykład spożywanie posiłku spełnia funkcję osobistą, natomiast brak w tym zachowaniu funkcji społecznej. Gdyby jednak spożywanie

Dalej

Schorzenie odbytnicy

Do wtórnego schorzenia odbytnicy dochodzi jednak dosyć późno, a więc w ostatnim zwykle jego etapie. Szerzenie się raka w tkance łącznej otoczenia części pochwowej prowadzi względnie szybko do objęcia przez naciek nowotworowy nerwów i naczyń przebiegających przez przymacicze. W następstwie tego przychodzi do zaburzeń w krążeniu krwi, do obrzęków sromu oraz nóg i do zakrzepów żylnych. Obrastający nerwy nowotwór wywiera na nie ucisk, co powoduje nieraz gwałtowne i trudne do uśmierzenia bóle, zwłaszcza w kończynie dolnej. Występują one często po wewnętrznej stronie uda lub też na przedniej zewnętrznej jego powierzchni. Pierwsze są dowodem ucisku nowotworu na nerw zasłonowy w przymaciczu lub w gruczołach, drugie – ucisku na nerw udowy.

Dalej

BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE

Inni badacze uważali natomiast, że między występującymi podczas miesiączki bólami a procesami zapalnymi w narządach rodnych zachodzi ścisły związek zaprzeczali nawet jakoby np. silne przodozgięcie macicy oddziaływało w jakikolwiek sposób na powstawanie tego cierpienia.

Dalej

Androgen Binding Protein

Przykładem wpływania na poziom sterydów jest u mężczyzn rola SHBG w regulowaniu stosunku między poziomem testosteronu i estradiolu. Estradiol ulega wyeliminowaniu ze związku przez testosteron, ponieważ ma mniejsze powinowactwo z białkiem i jest po uwolnieniu łatwiej metabolizowany. U kobiet w ciąży SHBG współuczestniczy w regulacji usuwania prekursorów estrogenów z układu krążeniowego matki i płodu (Hampl i wsp., 1973) oraz chroni żeńskie płody przed wpływem androgenów (Rosenfield, 1975). Rolę SHBG w endokrynnej homeostazie w stanach patologicznych opisali Anderson (1974) oraz Geisthövel i von Mühlen (1976).

Dalej