Monthly Archives Luty 2015

POLICZYMONOGAMICZNA „NATURA” POPĘDU SEKSUALNEGO

Spory na temat tego, czy popęd seksualny mężczyzny jest poligamiczny czy monogamiczny (a u kobiety poliandryczny czy monoandryczny), są prawie odwieczne. Wielu autorów, pisarzy i publicystów, naukowców i filozofów, wypowiadało na ten temat różne zdania i wymieniało poglądy, które najczęściej były sprzeczne i przeciwstawne. Argumenty na poparcie swojego stanowiska czerpali najczęściej z rozważań o charakterze pseudonaukowym bądź też z obserwacji życiowych podbarwionych doznaniami własnymi. Tak więc moraliści próbujący podporządkować życie seksualne ideałowi wierności seksualnej w małżeństwie starali się udowadniać, że popęd seksualny mężczyzny jest monogamiczny, a utrzymywanie stosunków płciowych kolejno z kilkoma partnerkami jest „zwyrodnieniem” seksualnym i musi być potępione. Bardziej wnikliwi obserwatorzy życia stali na stanowisku, że popęd seksualny mężczyzny jest z „natury” swojej poligamiczny, a jedynie nakazy i zakazy moralne oddziałują w tym kierunku, aby go ograniczyć do monogamii. Spory te przybierały na przestrzeni lt różne formy i toczą się do dzisiejszego dnia. Spekulacje na temat popędu seksualnego posunęły się nawet do tego, aby używać porównań biologicznych. Tak więc w tym, że jądra mężczyzny wydzielają wielkie ilości plemników, zwolennicy męskiego popędu poligamicznego widzieli argument przemawiający na swoją korzyść. W tym zaś, że jajniki kobiet wydzielają pojedyncze jajeczka, upatrywano monoandryczność popędu seksualnego kobiety. Przyczyną tych spekulacji jest m.in. próba usprawiedliwienia większej aktywności popędu seksualnego mężczyzn – i urabianie tolerancji opinii publicznej w odniesieniu do pozamałżeńskiej aktywności seksualnej mężczyzn.

Dalej

Seksuologia społeczna

Następstwem nowego kierunku rozwoju seksuologii oraz związanych z tym kontrowersji jest problem (który zaliczyłbym do problemów moralnych) samookreślenia się seksuologa praktyka, a zatem sprecyzowania, na czym powinna polegać jego rola jako lekarza. Zaliczenie się lekarza do zwolenników nowego kierunku rozwoju seksuologii

Dalej

Nazewnictwo mięśniaków podśluzowych

Jeśli mięśnjówka ta wzrasta równomiernie razem z guzem, mięśniak pozostanie śród- ściennym, mimo że osiągnie nawet duże rozmiary. W przeciwnym jednak razie przekształcić się musi z czasem w guz podśluzowy lub podsurowiczy, tym bardziej że w tym wypadku ściana mięsna narządu będzie usiłowała przez skurcze usunąć guz jako ciało obce.

– d)Nazwą mięśniaków pozao- trzewnowych (myomata retroperito- nealia) określamy mięśniaki wyrastające z tych części macicy, które nie są pokryte przez otrzewną, a więc z ścian bocznych i z ściany przedniej tego narządu (poniżej za- lamka otrzewnowego). Jeśli rozwijają się między blaszkami więzadla szerokiego, można je nazywać również mięśniakami śródwięzadlowymi (myomata interligamentosa).

Guzy pozaotrzewnowe mogą – jeśli urosną do większych rozmiarów – stać się przyczyną zmian anatomicznych w obrębie miednicy małej.

Dalej

Diagnostyka termograficzna

Moc emisji (ilość energii emi-towanej w jednostce czasu) radiancja (ilość energii emitowanej przez jednostkę powierzchni w kącie 1 steradiana w jednostce czasu) itp.

Współczesne rozwiązania techniczne umożliwiają wybór spośród wielu systemów rejestracji i przetwarzania obrazów termalnych. Za pomocą wspólnego interfejsu

Dalej

Miesiączkowanie

Z chwilą, kiedy u kobiety po raz pierwszy wystąpi jajeczkowanie, wchodzi ona w okres tzw. pokwitania, to znaczy że jajnik, prócz uprzedniej czynności hormonalnej, przejawia czynność rozrodczą. Małe pierwotne pęcherzyki zaczynają rosnąć i dojrzewać w ściśle określonych odstępach czasu,by każdorazowo pęknąć i wyrzucić jajko, a z pozostałej w pęcherzyku błony ziarnistej i otoczki wewnętrznej, stworzyć ciałko żółte.

Dalej

DZIEŁO PLINIUSZA STARSZEGO – CIĄG DALSZY

W dziele swoim, które w łacińskim wydaniu nosi tytuł Canon Medi- cinae, Awicenna, arabski filozof i lekarz (X/XI w. n.e.), opisuje anatomię narządów płciowych, sposób powstawania nasienia, mechanizm powstawania erekcji prącia, korzyści i szkodliwość spółkowania, przyczyny zaburzeń potencji seksualnej. Organiczne i czynnościowe zaburzenia seksualne wyjaśnia za pomocą ówczesnych wyobrażeń humoralno-fizjoło- gicznych i patologicznych z uwzględnieniem czterech hipokratesowskich zasadniczych soków ciała (krew, śluz, żółć, czarna żółć), przy współdziałaniu czterech arystotelesowskich pierwotnych jakości (zimno, wilgotność, gorąco, suchość) oraz czterech empedoklesowskich elementów (powietrze, woda, ogień, ziemia), Pisze on, że siła erekcji pochodzi z serca, uczucie z mózgu, a libido z wątroby i nerek. Wstrzemięźliwość seksualna wiedzie do napadów histerii. Wpływy psychiczne, takie jak odraza do partnera, oraz chorobliwe procesy organiczne wpływają szkodliwie na przebieg spółkowania i mogą doprowadzić do wytrysku przedwczesnego lub pełnej niewydolności seksualnej. Celem wzmożenia potencji zaleca stymulatory psychiczne, takie jak lekturą seksualnie podniecającą, wyobrażenia erotyczne oraz obserwację spółkowania ludzi lub zwierząt. Opisuje działanie afrodyzjaków oraz środków zwężających pochwę lub powiększających penis.

Dalej

Twierdzenie Rosnera

Z zagadnieniem tym pozostaje w ścisłym związku sprawa postępowania z drugim jajnikiem, jeśli nowotwór złośliwy lub łagodny zajął tylko jeden jajnik.

W zasadzie u kobiet starszych, powyżej lat pięćdziesięciu, należy w takich przypadkach usunąć zawsze drugi jajnik jako narząd w tym wieku już niepotrzebny.

U osób młodych, jeśli operujemy nowotwór złośliwy jajnika, usuwamy także drugi jajnik. Wprawdzie niektórzy operatorzy (ReijferscheidW. Stoeckel) pozostawiają w tych przypadkach u dziewczynek drugi jajnik po usunięciu nowotworu złośliwego w jednym wychodząc z założenia, że w razie nawrotu złośliwego guza w pozostawionym jajniku, nie będzie to jedyny nawrót w ustroju i nie on jeden zadecyduje w najgorszym razie o zgonie chorej chore muszą jednak pozostawać przez dłuższy okres czasu po operacji

Dalej

Psychoanaliza i puls

Dobrowolne odpłatne przesłuchanie. W odróżnieniu od przymusowego przesłuchania bezpłatnego, w czasie którego, na ogół napięci, siedzimy na krześle vis-a-vis przesłuchującego nas, poddając się dobrowolnie odpłatnemu przesłuchaniu leżymy rozluźnieni, wygodnie, na kanapce obitej dermą lub skórą (w zależności od tego, na jaki wydatek możemy sobie pozwolić) i przesłuchującego nie widzimy, co pozwala nam lepiej się skupić, wreszcie, przesłuchiwani przymusowo, zmuszani bywamy do informowania przesłuchującego o sprawach, które go interesują, natomiast przesłuchiwani dobrowolnie informujemy przesłuchującego o sprawach, które nas interesują.

Dalej

ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Badania anatomo-patologiczne wykazują, że prawidłowy wyrostek robaczkowy opada w znacznym odsetku przypadków na krawędź talerza biodrowego i leży w pobliżu prawego jajowodu i jajnika, a czasami nawet styka się z nimi. Jeśli wyrostek jest szczególnie długi lub jelito ślepe (caecum) obniżone, możliwość zetknięcia się wyrostka z prawymi przydatkami macicy jest znacznie większa.

Dalej

II stadium raka szyjki

(Cztery ryciny podane na str. 442, przedstawiające rozmaite postacie początkowego raka, odnoszą się właśnie do 1 jego okresu).

II stadium: a) naciek rakowy przenika do przymacicza po jednej lub po obu stronach, ale nie dochodzi do ściany miednicy, która nie jest zajęta przez proces i – prostnica 2 – moczowód biegriący pośród nacieku rakowatego tkanki przy macicznej 3 – pęcherz moczowy nowotworowy b) rak rozwijający się w kanale szyjki macicznej przechodzi na dolny odcinek trzonu c) naciek rakowy obejmuje górną część pochwy (do dwóch trzecich jej części.)

Dalej

Świeckie systemy etyki seksualnej

Zdecydowana większość świeckich zasad moralnych włączonych do systemów wychowania seksualnego należy do kategorii moralności relatywistycznej, tylko pojedyncze wypowiedzi najbardziej awangardowych pedagogów usiłują opierać wychowanie seksualne na moralności hedonistycznej (ale także z reguły w jej bardziej’ umiarkowanej postaci). Pedagodzy katoliccy po II Soborze Watykańskim usiłują pogodzić wymogi racjonalnego nastawienia młodzieży wobec płci z absolutystyczną moralnością, co jest zadaniem bardzo trudnym, jeśli nie wręcz niewykonalnym.

Dalej

Ocena bezpieczeństwa stosowanych środków antykoncepcyjnych

Ocena bezpieczeństwa stosowanych środków antykoncepcyjnych jest trudna z uwagi na względność samego pojęcia bezpieczeństwa: wprowadzenie do organizmu ludzkiego jakiejkolwiek substancji chemicznej niesie ze sobą elementy ryzyka. Biorąc pod uwagę choćby tylko mechanizmy alergiczne można liczyć się z groźnymi następstwami używania nawet prezerwatyw czy pessariów. Formułując kryterium oceny bezpieczeństwa stosowanych środków winno mieć się na uwadze przede wszystkim to, by niebezpieczeństwo ich stosowania było mniejsze niż niebezpieczeństwo związane z samą ciążą. W roku 1967 lekarze brytyjscy stwierdzili, że ryzyko rozwoju chorób zakaźnych czy embolii płucnych u kobiet ciężarnych i u położnic jest 6-krotnie większe niż u kobiet nie- ciężarnych, a tylko 3-krotnie większe u kobiet, które stosują doustne środki antykoncepcyjne.

Dalej