Monthly Archives Luty 2015

Zaburzenia w prawidłowym cyklu jajeczkowania

Czynniki anatomo-patologiczne, które są przyczyną zaburzeń w występowaniu miesiączki, mogą być zarazem powodem bolesnego miesiączkowania (dysme- norrheoa) z wszelkimi jego objawami. W związku z zaburzeniami w występowaniu prawidłowego popędu płciowego oraz wykształceniem się cech płciowych drugo- i trzeciorzędnych w okresie pokwitania nieraz ujawnia się obojnactwo rzekome (hermaphroditismus spurius).

Obfite, a często bardzo niebezpieczne krwawienia miesięczne okresu pokwitania nie zawsze przedstawiają jednolity obraz kliniczny. Znaczną rolę odgrywają tutaj zaburzenia w prawidłowym cyklu jajeczkowania, nie można jednak zapominać i o innych czynnikach patologicznych, z których np.

Dalej

Kastracja zwierząt

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na innych łożyskowcach są zgodne z wynikami uzyskanymi przez Josta w doświadczeniach na królikach. Wells i współpracownicy (1954) obserwowali znaczne zmniejszenie się wielkości pomocniczych męskich gruczołów płciowych u płodów szczurzych, kastrowanych w 18 dniu, i wyraźną ich redukcję u płodów kastrowanych w okresie późniejszym. Raynaud (1950) stwierdził żeńską organogenezę zatoki moczowo-płciowej, żeńskich narządów płciowych oraz zawiązków gruczołów mlecznych u myszy, których gonady zostały zniszczone promieniami rentgenowskimi.

Dalej

Zmiany powstające w organizmie w przebiegu podniecenia seksualnego

Przebieg podniecenia seksualnego u mężczyzn ma tylko jeden wzór. Oznacza to, że reakcje seksualne występujące u wszystkich mężczyzn są do siebie podobne – niezależnie od rodzaju, przebiegu i natężenia bodźców seksualnych. Reakcje seksualne mężczyzny mają więc charakter bardziej repetywny niż informacyjny, tj. nie dostarczają one informacji o rodzaju i natężeniu bodźców seksualnych. Oczywiście, zdarza się przy tym, że w zależności od rodzaju i techniki bodźców stymulacyjnych erekcja członka w czasie przedłużającej się fazy podniecenia częściowo lt – Seksuologia społeczna

Dalej

Ciąża trąbkowa

W porównaniu z ciążą jajnikową ciąża trąbkowa jest zjawńskicm o wiele częstszym. Uwzględniając fakt, że pęknięcie pęcherzyka Graafa wyrzuca niejako jajo poza obręb jajnika i że dostaje się ono z reguły w bezpośrednie sąsiedztwo strzępków ujścia brzusznego trąbki, uprzywilejowanie jej jako siedziby ciąży pozamacicznej jest rzeczą zrozumiałą.

Dalej

Rozwój emocjonalny dziecka

Potrzeba kontaktu emocjonalnego ulega ewolucji w różnych fazach rozwoju człowieka (w pierwszych kilku latach życia zaspokaja ją jedna osoba – matka lub stała piastunka). Przejawia się ona w postaci pragnienia uznania, aprobaty, nawiązania kontaktu słownego itp. Do wykształcenia się zdolności do budowania więzi potrzebny jest stały obiekt uczuć oraz trening w zakresie kontaktów uczuciowych. Rozerwanie tej więzi (np. wskutek utraty matki) lub brak stałego obiektu (np. u dzieci przebywających w domu dziecka) powoduje zaburzenia w nawiązywaniu kontaktów uczuciowych oraz trudności w stworzeniu głębokiej więzi uczuciowej w dalszych fazach rozwojowych oraz w okresie dojrzałym.

Dalej

Levine i Clark

Masters i Johnson (1966) są pierwszymi badaczami, którzy podjęli szeroko zakrojone badania nad fizjologią orgazmu kobiety. Uwzględniając zarówno psychologiczne, jak i socjologiczne aspekty reaktywności seksualnej kobiety, skoncentrowali oni uwagę na aspekcie fizjologicznym, tj. na badaniu charakterystycznych reakcji fizycznych w czasie orgazmu. Doszli oni do wniosku, że zarówno ilościowe, jak i jakościowe współzależności między powyższymi aspektami są całkowicie odmienne u każdej przeżywającej orgazm kobiety. Jedynie charakter reakcji fizjologicznych i czasami indywidualny sposób wyrażania ich bywa stałym czynnikiem w orgazmie kobiety.

Dalej

Koncentracja testosteronu

Mimo stwierdzenia pierwszoplanowej roli lutropiny w regulowaniu sekrecji testosteronu w jądrach, nie udało się jednoznacznie potwierdzić całkowitej zależności między poziomem krążącego we krwi testosteronu a poziomem rytmicznego wydzielania LH. Wydaje się, że nie wszystkie rytmiczne wyrzuty LH podnoszą poziom testosteronu. Wielkość sekrecji testosteronu waha się w granicach od 3 do 10 mg w ciągu doby. Podobnie duże wahania wykazuje poziom plazmatycznego testosteronu u zdrowych mężczyzn, u których w wieku dojrzałym waha się on między 3 a 10 ng/ml. Poziom testosteronu jest funkcją wieku. Zależność tę ilustruje rycina 8.

Dalej

SROM KOBIECY

Proces zapalny może obejmować albo cały srom (zapalenie rozlane), albo obejmować tylko pewne jego części (zapalenie miejscowe).

– a)Zapalenie rozlane sromu występuje najczęściej na tle zakażenia rzeżączko- wego. W następstwie obrzęku i przekrwienia błony śluzowej u wejścia do pochwy, skóry warg mniejszych i łechtaczki, a nierzadko i gruczołów uchodzących do przedsionka, chora doznaje uczucia palenia i bólu w sromie, co w związku z ro- piastą wydzieliną, rozkładaniem się jej i nieprzyjemną wonią daje obraz bardzo przykrego schorzenia, zwłaszcza jeśli procesem zapalnym zostaną objęte cewka moczowa i gruczoły pachwinowe. Rozlane zapalenie sromu wywołane być może także przez czynniki natury chemicznej i mechanicznej, które uszkadzają nabłonek i umożliwiają wtargnięcie drobnoustrojów ropnych. Tym się tłumaczy powstawanie zapaleń sromu u kobiet z rakiem pochwy i macicy, z przetokami moczowymi i kałowymi, u osób zgwałconych, niechlujnych i narażonych przez brutalne spółkowanie na obrażenia i skaleczenia sromu. Podrażnienie zapalne skóry i błony śluzowej sromu, wywołujące przykre swędzenie jako objaw procesu zapalnego, toczącego się w tej okolicy, zdarza się często w cukrzycy i jest jedną z jej charakterystycznych cech klinicznych.-

Dalej

Macica część 2

Ściana macicy posiada grubość około 2 cm i składa się z 3 warstw: otrzewnej pokrywającej macicę, zwanej omaciczem, grubej warstwy mięśniowej oraz błony śluzowej (endometrium) wyściełającej od wewnątrz jamę macicy. Błona ta pokryta jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym, częściowo poprzetykanym grupami komórek posiadających rzęski. Nabłonek ten tworzy w trzonie macicy gruczoły cewkowe proste, które nie produkują prawie żadnej wydzieliny. Gruczoły w kanale szyjki wytwarzają wydzielinę, która tworzy czop galaretowato-śluzowy (Kri- stellera) zamykający kanał szyjki. Chroni on jamę macicy przed przedostawaniem się do niej zarazków chorobotwórczych. Błona śluzowa macicy u dojrzałej, nie będącej w ciąży kobiety podlega okresowym zmianom, polegającym na złuszczaniu się i odnowie, które uzależnione są od cyklu jajnikowego. Zmiany te nazywane są cyklem macicznym (lub cyklem miesiączkowym). W błonie śluzowej macicy może nastąpić również zagnieżdżenie się zapłodnionego jaja (poczęcie), co zapoczątkowuje rozwój ciąży. W tym okresie warstwa mięśniowa macicy ulega znacznemu przerostowi i wydłużeniu, wskutek czego masa całej macicy powiększa się około 20-krotnie. Pewne powiększenie się masy macicy obserwuje się również w czasie podniecenia seksualnego, zwłaszcza dość długo się utrzymującego, co spowodowane jest znacznym jej przekrwieniem. Może to doprowadzać do odczuwania bólu w podbrzuszu.

Dalej

Kliniczne wyznaczniki normy seksualnej

Poniżej przedstawiono sześć istotnych wyznaczników, które mogą pomóc klinicyście w odróżnieniu normy od patologii seksualnej. Są nimi:

Dalej

Endometriosis macicy

Endometriosis macicy znamionuje się równomiernym powiększeniem całego narządu, który jednak nigdy prawie nie jest większy od pięści. Wobec zmian, jakie wytworzyły się w ścianie macicy, kurczliwość jej zostaje w wysokim stopniu upośledzona, wskutek czego krwawienia miesięczne trwają dłużej. Pewne spostrzeżenia przemawiają za tym, że bóle podczas miesiączki są szczególnie silne, jeśli schorzenie zajęło okolice ujścia macicznego trąbek.

Ze względu na samo podłoże anatomiczne sródmaciczenia i wrastanie śluzówki w głąb narządu wyłyżeczkowanie macicy nie daje z reguły żadnej poprawy w przebiegu obfitych krwawień miesięcznych (menorrhagiae). Tylko oględziny wydobytej podczas zabiegu operacyjnego macicy umożliwiają rozpoznanie,

Gruczolistość śródmaciczna w obrębie jajnika powoduje okresowe krwawienia do wolnej jamy brzusznej, co stać się może powodem podrażnienia otrzewnej.

Dalej

Ośrodki seksualne w podwzgórzu część 3

Stwierdzono też, że po uszkodzeniu tylnego odgraniczenia skrzyżowania nerwów wzrokowych, a więc środkowej części podwzgórza, u samic świnek morskich dochodzi do zaniku aktywności seksualnej typu żeńskiego, którego nie można przywrócić przez podanie hormonów płciowych. Po uszkodzeniu jądra brzuszno-środkowego leżącego w środkowej części podwzgórza stwierdzono zanik aktywności seksualnej u samic szczurów bez zaburzeń cyklu jajnikowego. Aktywności tej nie udaje się reaktywować przez podanie dużych dawek estrogenów i progesteronu. Dórner i współpracownicy (1969) stwierdzili, że po uszkodzeniu środkowej części podwzgórza dochodziło do wyraźnego osłabienia aktywności seksualnej typu żeńskiego u samic szczurów, natomiast wzrastała aktywność typu męskiego samice te zachowywały się homoseksualnie. Natomiast po uszkodzeniach okolicy przedwzrokowej i przedniej części podwzgórza dochodziło do zahamowania męskiego typu aktywności samic, bez wpływu na ich aktywność typu żeńskiego. Wskazuje to, że – przynajmniej u szczurów – struktury nerwowe w obszarze środkowego podwzgórza odpowiedzialne są za koordynację aktywności seksualnej typu żeńskiego, natomiast ośrodki w obszarze przedwzrokowym i w części przedniej podwzgórza odpowiedzialne są za integrację aktywności seksualnej typu męskiego. Obydwa te typy ośrodków seksualnych zdają się mieć wzajemny wpływ antagonistyczny, przy czym u samic szczurów dominuje zwykle ośrodek typu żeńskiego. Jednakże u samic innych gatunków nawet w warunkach naturalnych, obserwuje się zachowania seksualne typu męskiego (wspinanie się). Dochodzi przy tym – za wyjątkiem Naczelnych – do pseudomęskiej aktywności samic znamiennie częściej niż do pseudożeńskiego zachowania się samców. W końcu obie płci wykazują w odniesieniu do częstości i siły występowania homoseksu alnych i heteroseksualnych reakcji wyraźną indywidualną zmienność, której nie można wytłumaczyć jedynie poprzez różny poziom hormonów płciowych w okresie dojrzałości płciowej.

Dalej