Monthly Archives Styczeń 2015

Różnice w działaniu LBA po zastosowaniu doustnym lub miejscowym

Przeprowadzono również liczne badania nad interakcją LBA z innymi lekami stosowanymi w jaskrze. Stwierdzono, ze atenolol podany w kroplach do oka na zmianę z adrenaliną obniża ciśnienie śródoczne słabiej, niż gdy był podawany uprzednio sam [738], Podobne wyniki opisuje Ohrstróm [756], stosując miejscowo timolol wymiennie z adrenaliną. Oba leki wspólnie obniżały ciśnienie śródoczne słabiej, niż gdy podawano tylko sam timolol. Przy stosowaniu tego skojarzonego leczenia LBA z adrenaliną zauważono rozszerzanie źrenicy. Gdy LBA (atenolol lub propranolol) podawano zdrowym ochotnikom doustnie, a miejscowo do oka adrenalinę stwierdzono synergiczne obniżenie ciśnienia śródocznego po zastosowaniu obu leków [755, 756].

Dalej

ŚRÓDMACICZENIE (GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA)

Mianem endometriosis określamy schorzenie, które polega na występowaniu śluzówki macicy w miejscach, gdzie w warunkach normalnych znajdować się nie powinna. Śluzówka ta ma właściwości wczepiania się i wrastania w tkanki ustroju. Nazwą polską dla tej choroby jest „śródmaciczenie“1) lub „gruczolistość śródma- ciczna“. Rozpowszechnione są też liczne określenia łacińskie, opierające się na pewnych cechach anatomo-patologicznych lub klinicznych tego cierpienia, jak endomełńoidr), adenomyosis, jibroadenomatosis, endometrioma, adenoma itd., z których większość nie odpowiada już dzisiejszym zapatrywaniom i nie stanowi albo nie tłumaczy jasno istoty schorzenia.

Dalej

ZASTOSOWANIE CYTOSTATYKÓW NA PRZESTRZENI LAT

Od kilkunastu lat cytostatyki znalazły również zastosowanie w chorobach autoagresyj-nych oraz w postępowaniu zmierzającym do eliminacji reakcji odrzucenia aliogenicznych przeszczepów narządowych. Wyraźny wzrost zachorowalności na „wtórne” nowotwory, np. u chorych na ziarnicę złośliwą lub raka jajnika, można z całą pewnością zaliczyć do niepożądanych następstw leczenia cytostatykami. Istnieje też pokaźna liczba danych dokumentujących znaczny wzrost zachorowalności na nowotwory w następstwie leczenia cytostatykami immunosupresyjnymi [20, 34, 35, 64].

Dalej

Salpingografia

Salpingografia jest metodą nadającą się do stosowania wyłącznie w zakładach przez odpowiednio przygotowanych specjalistów. Nie wymaga ona- znieczulenia, chyba w przypadkach, kiedy rozszerzenie szyjki jest konieczne i szczególnie bolesne. Podobnie jak przedmuchiwanie jajowodów, ważną rolę odgrywa w salpingografii czas, w jakim zabieg ten ma być wykonany. W zasadzie najkorzystniejszy jest okres między 8-14 dniem po miesiączce, a najnieodpowiedniejsze są dni przed miesiączką.

Dalej

INNE RODZAJE NIEDOKRWISTOŚCI POLEKOWYCH

Należy wspomnieć jeszcze o 3 rodzajach niedokrwistości polekowych: syderoblastycznych i z niedoboru żelaza oraz wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego.

Dalej

WYBIÓRCZOŚĆ BLOKADY RECEPTORÓW ADRENERGICZNYCH

Poszczególne LBA różnią się nie tylko siłą receptorowego działania i zakresem działań ubocznych, lecz także powinowactwem do receptorów (5 umieszczonych w różnych narządach. Najlepiej jest poznana rozdzielczość w blokowaniu receptorów p-adrcnergicznych serca (receptory p,),w stosunku do receptorów mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśni gładkich oskrzeli {receptory p2). Wszystkie a-inetylo-LBA wykazują preferencję w stosunku do receptorów p2 [608], I tak np. a-inetylo-DCI blokuje 15 razy silniej wpływ izoprenaliny na naczynia krwionośne niż jej działanie naseicowe u psa [707]. o-Metyloniłenalol 40 razy słabiej niż nifenalol hamuje dodatnie działanie inolropowe izoprenaliny [938], Metalol [621), H 35/25 i butoksamina [607] wyłączają wybiórczo u psa naczyniowe receptory fl, pozostając bez wpływu na sercowe receptory p. Alprenplol, który nie zawiera w swojej strukturze chemicznej rodnika a-metylowego„ jest pomimo to obdarzony wybiórczym działaniem w stosunku do receptorów p2 w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych T406, 452, 773), lecz nie wykazuje podobnej wybiórczości w stosunku do receptorów p, w mięśniach gładkich oskrzeli [772, 890]. ’ „

Dalej

KARDIOWYBIÓRCZOŚĆ ACEBUTOLOLU

Na podstawie danych piśmiennictwa, a zwłaszcza obserwacji poczynionych na licznych grupach chorych [24, 47, 200, 201, 257, 531, 532, 536, 537, 559, 954], można za najistotniejsze uznać następujące stwierdzenia:

Dalej

ZASTOSOWANIE W LECZNICTWIE

Moczówka prosta (diabetes insipidus). Moczówka prosta, jako choroba, której istotą jest niedobór hormonu antydiuretycznego – wazopresyny, jest głównym wskazaniem do leczenia substytucyjnego wazopresyną. Lekiem z wyboru w moczówce prostej jest DDAVP jako preparat Adiuretin SD (Spofa), który podaje się donosowo w dawce 5-20 gg {1-3 krople). Przed wprowadzeniem do lecznictwa DDAVP stosowano w leczeniu mo- czówki prostej wyciąg z tylnego płata przysadki w postaci tabaczki lub wolno wchłaniający się preparat wazopresyny – taninian wazopresyny (Pitressin tannate), który podawano domięśniowo w dawce 5 j. co 24- -36 h. Obecnie stosowanie tych preparatów, obarczonych w odróżnieniu od DDAVP znacznym działaniem niepożądanym (p. str. 26), jest w leczeniu moczówki prostej niewskazane.

Dalej

Skręt szypuły guza

Raz rozpoczęty obrót postępuje dalej w sprzyjających warunkach.

Skręt szypuly jajnika może być niekiedy bardzo znaczny i dochodzi do dziesięciu lub nawet więcej pełnych obrotów. Podlega on, jak chcą niektórzy badacze, pewnej regule, tj. w przypadkach guzów lewostronnych następuje na prawo, a w przypadkach guzów prawostronnych – na lewo. Wskutek mechanicznego pociągania wtórnemu skrętowi (zwykle o i8o°) ulega czasem i macica.

Skręt szypuły zdarza się najczęściej w przypadkach torbieli średniej wielkości, mających swobodę poruszania się w obrębie jamy brzusznej. O wiele rzadziej ulegają temu powikłaniu niewielkie lite guzy jajnika. Duże guzy nie są ze względu na swą wielkość zbytnio ruchome i tym się tłumaczy, że szypula ich ulega skrętowi tylko wyjątkowo.

Dalej

CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH CZĘŚĆ 3

W niedokrwistości złośliwej (anaemia perniciosa) nie występują {chyba w ostatnim okresie schorzenia) żadne typowe zmiany w obrębie żeńskich narządów rodnych, a miesiączki odbywają się w prawidłowych odstępach czasu, jakkolwiek są bledsze. Tak samo i anemia nadbarwliwa (anaemia hyperchromica) nie wywiera jakiegoś wybitniejszego wpływu na kobiece części płciowe.

Zmiany w białym obrazie krwi, a przede wszystkim białaczka (leucaemia), prowadzą bardzo często do zaburzeń czynnościowych w obrębie kobiecych narządów płciowych, które polegają na skąpych miesiączkach i skłonności do zatrzymywania się miesiączek. W wyjątkowych przypadkach przychodzi do obfitych krwawień miesięcznych, które są przejawem ogólnej skazy krwotocznej. W przypadkach agranulocytosis stwierdza się niekiedy na sromie (podobnie, jak na języku, na podniebieniu lub na skórze) owrzodzenia.

Dalej

BEZPOŚREDNIE HEPATOTOKSYCZNE DZIAŁANIE LEKÓW

– Obejmuje ono następujące rodzaje zmian w wątrobie:

– powstawanie patologicznego stiuszczenia wątroby,

Dalej

WYNIKI LECZENIA HCG I HMG

Mimo pokonania trudności technicznych z aspiracją oocytów i procedurą zapłodnienia poza organizmem, liczba ciąż z programów „in vitro fertilization” jest mała. Wynika to z trudności implantacji po sztucznym wywołaniu wielu owulacji. Tak zmienione cykle płciowe wykazują niewydolność fazy lutealnej [10],

Dalej