Monthly Archives Styczeń 2015

Leczenie mięśniaków

Jeśli w macicy mięśniakowa tej rozwija się ciąża, należy zająć stanowisko wyczekujące i przystąpić do zabiegu operacyjnego tylko w czasie wystąpienia objawów martwiczych lub zakażenia mięśniaka. Mięśniaki, których siedzibą jest szyjka maciczna lub dolna część jej trzonu, są wskazaniem do cięcia cesarskiego, gdy stanowią przeszkodę porodową.,

Dalej

DZIAŁANIA UBOCZNE GESTAGENÓW

Oprócz wyżej opisanego działania na narządy płciowe i sutki oraz utrzymanie ciąży – progesteron ma właściwości, których nie można lekceważyć.

Dalej

DIATERMIA – DALSZY OPIS

Niejednokrotnie zalecano stosowanie diatermii okolicy cewki moczowej i szyjki macicznej w nie powikłanej rzeżączce kobiecej i to od strony pochwy, przy czym temperatura powinna dochodzić do 45-470, a czas trwania nagrzewania wynosić 20-30 minut. Ale i w cierpieniach ginekologicznych o nieokreślonym obrazie anatomicznym, a więc w przypadkach bołesności okolicy krzyżowej, kości kręgów ogonowych, mięśni pośladków i ud – diatermia oddaje bardzo dobre usługi.

Jeśli zależy na spotęgowaniu działania ciepła, a nie ma żadnych przeciwwskazań i chore nie są przed miesiączką lub bezpośrednio po niej, można stosować diatermię pochwową, a więc przez założenie jednej z elektrod do pochwy. W przypadkach budzących jednak jakiekolwiek wątpliwości rozpoznawcze lepiej poprzestać na diatermii zewnętrznej.

Dalej

Androgeny

Innymi objawami niepożądanymi są: krwawienie z dróg rodnych, nudności, wymioty, utrata łaknienia, zatrzymywanie wody i jonów Na+. Krwawienie z dróg rodnych jest wskazaniem do odstawienia leku i wykonania wylyżeczkowania jamy macicy [18, 45].

Dalej

Amputacja macicy

Jeśli część pochwowa uległa przerostowi i zgrubieniu, dokonujemy jej amputacji lub plastycznego pomniejszenia. Kolp orafia tylna i plastyka krocza (połączona ze szwem mięśni dźwigaczy odbytu). Zabieg ten ma na celu zwężenie wejścia do pochwy, wytworzenie wyższego krocza i zwężenie szczeliny płciowej przez zeszycie mięśni dźwigających odbyt. Wobec konieczności wytworzenia wyższego krocza, cięcie okalające płat, który nek pochwy na skórę warg i na krocze, obejmując od dołu płat złożony w górnej części z tylnej ściany śluzówki pochwy, w środkowej – z błony śluzowej jej przedsionka, a w dolnej – ze skóry krocza. Po oddzieleniu od podłoża tego płata, ma być usunięty, musi wychodzić na skórę. Wycięcie płata z tylnej ściany pochwy powinno nie tylko umożliwić następowe zwężenie wejścia do pochwy, lecz również uprzystępnić zbliżenie do siebie brzegów mięśni dźwigaczy odbytu. Najodpowiedniejsze w tym celu jest przeprowadzenie cięcia w kształcie równoramiennego trójkąta, zwróconego wierzchołkiem ku sklepieniom. Końce dolne tego cięcia przypadają na wejście do poclrwy, a kąt między liniami cięcia (w jego wierzchołku) jest mniej lub więcej ostry, zależnie od tego, jak wielki płat ma być z pochwy usunięty. Koniec dolny tych cięć prowadzi się dalej przez przedsio który ma kształt rombu, odsłania się rana, w której głębi leżą mięśnie krocza osłonięte tkanką łączną i powięzią, a pod nimi mięśnie-dźwigacze odbytu. Brzegi szcze-

Dalej

Znaczenie gruźlicy

Znaczenie gruźlicy jako choroby jest u kobiet o wiele większe niż u mężczyzn. Pomijając bowiem dolegliwości miejscowe i zgubny wpływ na ogólny stan zdrowia, stwierdza się u nich o wiele częściej niż u mężczyzn w przebiegu gruźlicy narządów płciowych prosówkowe rozsianie się prątków gruźlicy kończące się zgonem. Trzeba się również liczyć z możliwością łatwiejszego przedostania się bakterii gruźlicy z kobiecych narządów rodnych na otoczenie niż z narządów płciowych mężczyzny, gdyż żeński przewód płciowy zajmuje, zwłaszcza w odcinkach dolnych, dość dużą powierzchnię.

Dalej

Przebieg gruźlicy otrzewnej

Rok owanie. Przebieg gruźlicy otrzewnej – z wyjątkiem postaci, która stanowi odmianę ogólnej gruźlicy prosówkowej, jest na ogół przewlekły. Najlepsze rokowanie daje odmiana gruzełkowa lub wysiękowa zapalenia gruźliczego.

Dalej

STOSOWANIE LEKÓW W CELACH NIEMEDYCZNYCH

Zarówno lekarskie, jak i prawne aspekty problemu są ważne dla jednostki i dla społeczeństwa, jednakże różnorodność istniejących obecnie w różnych krajach przepisów dotyczących kontroli leków, a także różnice poglądów, nieraz w obrębie tych samych społeczeństw, na temat prawa jednostki do stosowania leków w sposób nie kontrolowany, wreszcie różne wartościowanie moralne i etyczne zjawiska, różne nasilenie przestępczości bezpośrednio lub pośrednio związanej z nadużywaniem leków i różnice w wymiarze kary (w Indiach palenie konopi nie jest karalne, a w USA posiadanie więcej niż uncji (ok. 31 g) marihuany jest już wykroczeniem) skomplikowały rozumienie i zakres terminu „nadużywanie leków” na świecie.

Dalej

Liczba stosunków płciowych

Liczba stosunków płciowych uzależniona jest ściśle od potrzeb indywidualnych i stwarzanie w tym względzie jakichkolwiek przepisów jest rzeczą bezsensowną. Wszelkie nadużycia płciowe prowadzą jednak do stanów znużenia, wyczerpania i zniechęcenia, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety, toteż unikanie ich ma dla ogólnego samopoczucia i prawidłowych czynności zarówno fizycznych, jak duchowych bardzo duże znaczenie.

Dalej

Budowa raka macicy

W budowie raka bierze udział także tkanka łączna. Jeśli jej jest mało, mamy do czynienia z nowotworem miękkim, szarym, przypominającym z wyglądu utkanie rdzenia (carcinoma medulläre) jeśli jej jest dużo, rak robi wrażenie twardego i bardziej zbitego (scirrhus). Tkanka łączna rozdziela zwykle grupy komórek rakowatych na mniejsze lub większe ich skupienia (carcinoma alveolare). W środkowych częściach tych skupisk można niekiedy stwierdzić małe gniazda komórek płaskich zrogowaciałych, ułożonych koncentrycznie, tzw. perły Waldeyera. Składające je nabłonki wykazują najrozmaitsze obrazy zwyrodnienia i rozpadu. Bardzo często zamiast „pereł“ rakowych spotykamy pośrodku gr.iazd nowotworowych rozmiękłe pola martwicze, przypominające jakby gruczoły wypełnione półpłynną masą, w której wykazać można ciałka białe kiwi i jądra korr.óikowe, ale w której już.nie ma typowych komórek rakowych.

Dalej

KORTYKOTROPNA – OPIS

Kortykotropina jest hormonem peptydowym, u ludzi składającym się z 39 reszt aminokwasowych. Sekwencja aminokwasów od 23 do 33 jest fragmentem wyróżniającym kortykotropinę u poszczególnych gatunków. Niżej przedstawiono budowę chemiczną naturalnej ludzkiej kortykotropiny: Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-T rp-G ly-Lys -Pr o-Va 1 -Gly-Lys-Lys- -Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asp-Ala-Gly-Glu-Asp-Glu-Ser-Ala- Glu- -Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe.

Dalej

ESTRIOL

Estriol wyizolowano z moczu ciężarnych kobiet (Marrian w 1930 r.) i z łożyska ludzkiego (Browne w 1930 r.). Początkowo uważano, że jest to hormon swoisty dla człowieka. Obecnie wiadomo, że był to pogląd błędny, jednakże u niektórych zwierząt (np. u bydła rogatego) hormon ten nie występuje. Wykazano, że estriol ma mniejszą aktywność biologiczną niż estron i 17[)-estradioL Cząsteczka estriolu zawiera w pozycji 16« grupę hydroksylową, która ma funkcję transglikolową z sąsiednią grupą hydroksylową w pozycji C-17. Ta dodatkowa grupa OH powoduje, że estriol ma wielką zdolność do rozpuszczania się w wodzie.

Dalej