Dentysta NFZ w Pyrzycach ma pracy pełne ręce

Dobry dentysta NFZ w Pyrzycach, małym mieście na północy Polski, ma wiele pracy. Jest gotów pracować od rana do wieczora, zarabia świetnie, stać go na ładny dom i ciekawe drogie wakacje. Pomaga pacjentom w ramach środków NFZ oraz w ramach ich własnych opłat. Jakość jego pracy jest wysoka, warto zatem znaleźć dobrego dentystę do współpracy. Niejedna osoba wie, że dentysta pomoże, wesprze i wyleczy. Dwa razy w roku należy go odwiedzić.

Dalej

Sygnały

Zachowanie poszukujące jest mobilizowane przez wrodzone mechanizmy wewnętrzne, a właściwy jego obiekt (bodziec) jest rozpoznawany na podstawie cech odpowiadających charakterystyce WMW. Ta charakterystyka ma u wielu gatunków tło nabyte. Sam WMW jako taki jest wrodzony, natomiast cechy bodźca {który będzie znosił wykonywaną przez WMW blokadę zachowania spełniającego) wyznacza doświadczenie nabyte w okresie wrażliwości (czyli w okresie krytycznym) na drodze mechanizmu imprinting. Tą drogą WMW ulega modyfikacji przez doświadczenie powstaje więc WMW T doświadczenie = WMWD, w którym D wniosło informację o właściwym sygnale znoszącym blokadę. Zachowanie spełniające (konsumacyjne) rozwija się w7 czasie, także na podstawie wzajemnej wymiany sygnałów zachodzącej między partnerami aż do etapu kopulacji. Prócz wspomnianych już poprzednio sygnałów wdrażających kolejny etap zachowania spełniającego spotyka się także sygnały, które to zachowanie przerywają. Podobny skutek wywiera brak któregoś z sygnałów, który powinien się pojawić. Tak na przykład samiec ptaka pokrywa samicę dopiero po wykonaniu przez nią gestu przycupnięcia do podłoża. Samce nie są zdolne do wykonania tego gestu. Z tej przyczyny na przykład w homoseksualnych parach złożonych z dwóch kaczek płci męskiej zachowanie spełniające urywa się na etapie poprzedzającym bezpośrednio samą kopulację. Specyficzność gatunkowa następujących po sobie sygnałów zapobiega w warunkach naturalnych omyłkowym, gatunkowo nieprawidłowym aktom konsumacyjnym.

Dalej

Cele powinny być realne

– Przypomnij sobie, z jaką nadzieją i ufnością robiłeś plany w dziecińst-wie: „Jak tylko będę duży to…” Gdy prosimy o to naszych pacjentów, prawie wszyscy się uśmiechają, przypominając sobie ten moment – tak przyjemne było wtedy planowanie. Pomyśl, co chciałbyś robić teraz, „gdy będziesz duży”. To pytanie możesz sobie postawić zawsze nigdy nie jest na nie za późno. Ciesz się odpowiadaniem na nie.

Dalej

MOŻLIWOŚCI OCENY STANU REGULACJI NEUROHORMONALNEJ

Jednym ze sposobów oceny stanu regulacji hormonalnej ustroju są badania laboratoryjne. Diagnostyka endokrynologiczna w znacznej mierze opiera się na oznaczaniu dobowej ilości hormonów wydalanych z moczem lub ich aktualnego poziomu we krwi. Biorąc jednak pod uwagę złożoność regulacji neurohormonalnej ustroju, należy bardzo ostrożnie oceniać uzyskane wyniki, na przykład w wypadku wydalania hormonów z moczem, tylko wartości znacznie różniące się od prawidłowych dają jednoznaczne informacje o gospodarce hormonalnej, natomiast stężenia odpowiednich hormonów wydalanych z moczem, pozostające w granicach normy, nie mogą wyłączać nieprawidłowych stanów hormonalnych. Oznaczanie poziomu hormonów sterydowych w moczu dotyczy bowiem tylko części związków chemicznych, a nie wszystkich metabolitów interesujących nas hormonów. Tak na przykład przy ustalaniu zaburzeń hormonalnych u kobiet, zwłaszcza w okresie klimakterium, oznaczenie ograniczające się tylko do poziomu estronu, estradiolu i estriolu jest niewystarczające, bo w tym okresie życia kobiety należałoby oznaczyć co najmniej osiem innych związków estrogennych, zwanych „niekla- sycznymi”. Pochodne te, jakkolwiek nie pozostają w bezpośrednim związku z całym cyklem miesięcznym kobiety, to jednak odgrywają istotną rolę w podtrzymaniu regulacji sprzężeń zwrotnych w ustroju. Podobnie ogólne oznaczanie poziomu gonadotropin bez możliwości rozróżnienia, czy mamy do czynienia z nadmiernym wydzielaniem FSH czy LH, nie daje oczekiwanych informacji o regulacji tropowej przysadki.

Dalej

Kiedy zakładanie krążka jest bezcelowe?

Rozrywanie poprzez tylne sklepienie zrostów otrzewnowych napinających się pod palcami jedynie w celu założenia krążka, jak to często dawniej czyniono, dziś zostało już zarzucone.

O wiele łatwiej bowiem wykonać to po otwarciu jamy brzusznej podczas operacji, która ma na celu trwałe wyleczenie tyłozgięcia macicy drogą krwawą. Trudno sobie wyobrazić, aby miejscowe stosowanie środków lekarskich, jak ichtiolu, gliceryny oraz jodku potasu, ciepłych i gorących przepłukiwań pochwy, ogólnych lub miejscowych kąpieli, mogło doprowadzić do rozluźnienia czy rozmiękczenia zrostów otrzewnowych w otoczeniu macicy. Taki sposób postępowania ma na celu jedynie usunięcie zapalnego odraż- nienia przydatków macicy przed ewentualnym założeniem krążka lub wykonafiiem zabiegu operacyjnego.

Dalej

ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE OTRZEWNEJ

Niekiedy powstaje zapalenie rzeżączkowe otrzewnej pokrywającej macicę i jajowody wskutek zajęcia przez zakażenie ścian tych narządów na całej ich grubości. Częściej jednak zapalenie otrzewnej występuje wskutek bezpośredniego wylania się ropy zawierającej zarazki na otrzewną w otoczeniu ujścia brzusznego trąbek. Zapalenia takie nie mają zwykle charakteru ogólnego, gdyż same dwoinki Neissera nie żyją długo w jamie otrzewnowej. W przypadkach zakażeń mieszanych dochodzi jednak nieraz do bardzo groźnego, a nawet śmiertelnego zapalenia zajmującego całą jamę brzuszną.

Dalej

Zagadnienie pornografii

Zagadnienie pornografii wiąże się z wpływem bodźców zewnętrznych (obrazków, filmów, tekstów) na reaktywność i zachowanie seksualne człowieka. Zagadnienie to wydaje się trudne do rozwiązania, bowiem do dzisiejszego dnia nie ujednolicono znaczenia pojęcia pornografii oraz nie podano jego ścisłej definicji. Ponadto w zakresie oddziaływania pornografii na człowieka istnieje tak wiele głęboko zakorzenionych uprzedzeń i przesądów, że obiektywna analiza jej rzeczywistego wpływu na człowieka napotyka duże trudności.

Dalej

Zaburzenie działania gruczołów dokrewnych

Zbyt częste, a więc skrócone cykle miesięczne są natomiast raczej następstwem zmian chorobowych w narządach rodnych, a przede wszystkim w macicy (mięśniaki macicy, zmiany położenia macicy). Procesy zapalne w obrębie narządów płciowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie wpływają głównie na obfite krwawienia podczas miesiączek (menorrhagiae). Nie jest to jednak regułą. Nie można bowiem zapominać, że istnieje łączność działania dokrewnego między jajnikami a innymi gruczołami wydzielania wewnętrznego (tarczyca, nadnercza itd.). Zaburzenia w tym zespołowym działaniu gruczołów dokrewnych mogą zatem również wywoływać krwawienia regularne i nieregularne z macicy.

W przypadkach niedorozwoju części rodnych ciała rujopędne pobudzają, jak już wspomniano, do wzrostu macicę, pochwę i jajowody. Niezależnie jednak od tego bezpośredniego działania wpływają one także pośrednio na wzrost części rodnych, sprowadzając przekrwienie w obrębie miednicy małej.

Dalej

Zaburzenia popędu płciowego

Zaburzenia popędu płciowego, a więc jego brak lub osłabienie, nie są wprawdzie przyczyną niepłodności, mają one jednak znaczenie symptomatyczne jako wczesny objaw zaburzeń hormonalnych w przebiegu wielogruczolowej niedomogi, w chorobie Simmondsa i in. i dlatego należy je brać zawsze pod uwagę.

O wiele większą rolę w zagadnieniu niepłodności odgrywają zaburzenia orgasmus} a więc dyspareunia., która może być wywołana przez przyczyny natury organicznej lub psychicznej. Zmiany organiczne sromu i pochwy powodujące bolesność spółko- wania są zwykle istotną przyczyną niepłodności, tak żc zaburzenia orgasmus uważać należy w tych przypadkach raczej za zjawisko drugorzędne. Nie ulega jednak wątpliwości, że niezależnie od rodzaju tych zmian (pochwica, zwężenia pochwy, sprawy zapalne itd.) muszą one stanowić względną (czasową) przyczynę niepłodności jako czynniki zniechęcające do aktu płciowego.

Dalej

Układ moczowy

Układ moczowy. Uszkodzenia układu moczowego nie wymagają zazwyczaj zabiegu w trybie nagłym. Kurczliwość naczyń i torebka nerkowa stwarzają warunki stosunkowo małego krwawienia z dużych uszkodzeń. Widziałam kilkakrotnie bezobjawowo przebiegające rozległe rozerwania nerki i oderwanie tętnicy nerkowej. Wskazania do zabiegu wykazuje dopiero arteriografia. Natomiast dużym zagrożeniem zwłaszcza w urazie układu moczowego jako komponenty urazu mnogiego – jest zagrożenie wtórnym zakażeniem, nawet po zastosowaniu antybiotyków, trzeba to powikłanie brać pod uwagę. W materiale przedstawianym w Budapeszcie urazy cewki często towarzyszą innym urazom – w połowie wszystkich przypadków. Bardzo dobre wyniki przedstawiano po pierwotnym zeszyciu cewki (Dolecki 82). v

Dalej

Sany uczuciowe

Tyle informacji o charakterze wstępnym. Przystępując do rzeczy, zaczniemy ze zrozumiałych względów od opisu. Jest stwierdzone, że inicjacji, realizacji i zakończeniu aktu seksual- no-erotycznego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet towarzyszy specyficzny proces emocjonalny o następujących charakterystykach:

Dalej

Prostytucja jako zjawisko społeczne – rozwinięcie

Trudno tu wnikać w ocenę tego stanowiska. Zgodnie z obiegowymi ocenami, obcowaniu seksualnemu ludzi powinno towarzyszyć przywiązanie uczuciowe, ciało ludzkie nie może być przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży (paradoksem jest, że głoszą tę prawdę nieraz ludzie, którzy sprzedają swój umysł, przekonania, zakładając zapewne, te ciało jednostki ludzkiej jest bardziej cenne niż jej umysł). Istotnie, gdy prostytucja jest uwarunkowana ciężką sytuacją życiową, zwłaszcza materialną kobiety, jest odrażającą formą wyzysku ekonomicznego. Te oceny moralne, jak wszelkie oceny etyczne, podlegają ciągłym przeobrażeniom, zależnym od przemian w układach społeczno-kulturowych, często od autentycznej treści instytucji małżeństwa, które w określonych warunkach społeczno-ekonomicznych, klasowych, ma wszelkie cechy transakcji kupna-sprzedaży (Engels, także Bemsdorf, 1959). W każdym razie prostytucja uchodzi w obiegowej opinii za zjawisko godne pogardy, przy czym – co jest jednym z wielu objawów zakłamania obiegowych poglądów – piętnuje się tylko kobiety uprawiające ten ponoć najstarszy z zawodów, a nie osoby korzystające z ich „usług”. Prostytutka to synonim rozpustnicy, nierządnicy. Zalicza się ją do społecznego marginesu, zwłaszcza gdy chodzi o „plebs” prostytutek.

Dalej