ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE OTRZEWNEJ

Niekiedy powstaje zapalenie rzeżączkowe otrzewnej pokrywającej macicę i jajowody wskutek zajęcia przez zakażenie ścian tych narządów na całej ich grubości. Częściej jednak zapalenie otrzewnej występuje wskutek bezpośredniego wylania się ropy zawierającej zarazki na otrzewną w otoczeniu ujścia brzusznego trąbek. Zapalenia takie nie mają zwykle charakteru ogólnego, gdyż same dwoinki Neissera nie żyją długo w jamie otrzewnowej. W przypadkach zakażeń mieszanych dochodzi jednak nieraz do bardzo groźnego, a nawet śmiertelnego zapalenia zajmującego całą jamę brzuszną.

Dalej

Zagadnienie pornografii

Zagadnienie pornografii wiąże się z wpływem bodźców zewnętrznych (obrazków, filmów, tekstów) na reaktywność i zachowanie seksualne człowieka. Zagadnienie to wydaje się trudne do rozwiązania, bowiem do dzisiejszego dnia nie ujednolicono znaczenia pojęcia pornografii oraz nie podano jego ścisłej definicji. Ponadto w zakresie oddziaływania pornografii na człowieka istnieje tak wiele głęboko zakorzenionych uprzedzeń i przesądów, że obiektywna analiza jej rzeczywistego wpływu na człowieka napotyka duże trudności.

Dalej

Zaburzenie działania gruczołów dokrewnych

Zbyt częste, a więc skrócone cykle miesięczne są natomiast raczej następstwem zmian chorobowych w narządach rodnych, a przede wszystkim w macicy (mięśniaki macicy, zmiany położenia macicy). Procesy zapalne w obrębie narządów płciowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie wpływają głównie na obfite krwawienia podczas miesiączek (menorrhagiae). Nie jest to jednak regułą. Nie można bowiem zapominać, że istnieje łączność działania dokrewnego między jajnikami a innymi gruczołami wydzielania wewnętrznego (tarczyca, nadnercza itd.). Zaburzenia w tym zespołowym działaniu gruczołów dokrewnych mogą zatem również wywoływać krwawienia regularne i nieregularne z macicy.

W przypadkach niedorozwoju części rodnych ciała rujopędne pobudzają, jak już wspomniano, do wzrostu macicę, pochwę i jajowody. Niezależnie jednak od tego bezpośredniego działania wpływają one także pośrednio na wzrost części rodnych, sprowadzając przekrwienie w obrębie miednicy małej.

Dalej

Zaburzenia popędu płciowego

Zaburzenia popędu płciowego, a więc jego brak lub osłabienie, nie są wprawdzie przyczyną niepłodności, mają one jednak znaczenie symptomatyczne jako wczesny objaw zaburzeń hormonalnych w przebiegu wielogruczolowej niedomogi, w chorobie Simmondsa i in. i dlatego należy je brać zawsze pod uwagę.

O wiele większą rolę w zagadnieniu niepłodności odgrywają zaburzenia orgasmus} a więc dyspareunia., która może być wywołana przez przyczyny natury organicznej lub psychicznej. Zmiany organiczne sromu i pochwy powodujące bolesność spółko- wania są zwykle istotną przyczyną niepłodności, tak żc zaburzenia orgasmus uważać należy w tych przypadkach raczej za zjawisko drugorzędne. Nie ulega jednak wątpliwości, że niezależnie od rodzaju tych zmian (pochwica, zwężenia pochwy, sprawy zapalne itd.) muszą one stanowić względną (czasową) przyczynę niepłodności jako czynniki zniechęcające do aktu płciowego.

Dalej

Układ moczowy

Układ moczowy. Uszkodzenia układu moczowego nie wymagają zazwyczaj zabiegu w trybie nagłym. Kurczliwość naczyń i torebka nerkowa stwarzają warunki stosunkowo małego krwawienia z dużych uszkodzeń. Widziałam kilkakrotnie bezobjawowo przebiegające rozległe rozerwania nerki i oderwanie tętnicy nerkowej. Wskazania do zabiegu wykazuje dopiero arteriografia. Natomiast dużym zagrożeniem zwłaszcza w urazie układu moczowego jako komponenty urazu mnogiego – jest zagrożenie wtórnym zakażeniem, nawet po zastosowaniu antybiotyków, trzeba to powikłanie brać pod uwagę. W materiale przedstawianym w Budapeszcie urazy cewki często towarzyszą innym urazom – w połowie wszystkich przypadków. Bardzo dobre wyniki przedstawiano po pierwotnym zeszyciu cewki (Dolecki 82). v

Dalej

Sany uczuciowe

Tyle informacji o charakterze wstępnym. Przystępując do rzeczy, zaczniemy ze zrozumiałych względów od opisu. Jest stwierdzone, że inicjacji, realizacji i zakończeniu aktu seksual- no-erotycznego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet towarzyszy specyficzny proces emocjonalny o następujących charakterystykach:

Dalej

Prostytucja jako zjawisko społeczne – rozwinięcie

Trudno tu wnikać w ocenę tego stanowiska. Zgodnie z obiegowymi ocenami, obcowaniu seksualnemu ludzi powinno towarzyszyć przywiązanie uczuciowe, ciało ludzkie nie może być przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży (paradoksem jest, że głoszą tę prawdę nieraz ludzie, którzy sprzedają swój umysł, przekonania, zakładając zapewne, te ciało jednostki ludzkiej jest bardziej cenne niż jej umysł). Istotnie, gdy prostytucja jest uwarunkowana ciężką sytuacją życiową, zwłaszcza materialną kobiety, jest odrażającą formą wyzysku ekonomicznego. Te oceny moralne, jak wszelkie oceny etyczne, podlegają ciągłym przeobrażeniom, zależnym od przemian w układach społeczno-kulturowych, często od autentycznej treści instytucji małżeństwa, które w określonych warunkach społeczno-ekonomicznych, klasowych, ma wszelkie cechy transakcji kupna-sprzedaży (Engels, także Bemsdorf, 1959). W każdym razie prostytucja uchodzi w obiegowej opinii za zjawisko godne pogardy, przy czym – co jest jednym z wielu objawów zakłamania obiegowych poglądów – piętnuje się tylko kobiety uprawiające ten ponoć najstarszy z zawodów, a nie osoby korzystające z ich „usług”. Prostytutka to synonim rozpustnicy, nierządnicy. Zalicza się ją do społecznego marginesu, zwłaszcza gdy chodzi o „plebs” prostytutek.

Dalej

Poznanie księcia Windsoru – rozwinięcie

Wtedy ujrzałem na przegubie jego ręki, pod nieskazitelnie białym mankietem wizytowej koszuli, MIEDZIANĄ BRANSOLETKĘ! A pod bransoletką, jak u każdego, kto taką nosi, niebieskozielone zabarwienie skóry. Moje drugie przeżycie związane z miedzianą bransoletką było jeszcze ciekawsze i bardziej zaskakujące. Kilka lat

Dalej

POSTACIE NIEDOBORU WZROSTU

Osiągany wzrost ostateczny jest bardzo znamiennie dodatnio związany ze średnim wzrostem rodziców. Niższy wzrost jest osiągany u chorych, u których dojrzewanie płciowe rozpoczyna się przy młodszym wieku kostnym [16]. Według Jossa i wsp. [3] wzrost ostateczny wykazuje ujemną zależność z wiekiem kostnym i stopniem jego opóźnienia w czasie rozpoczynania leczenia, Z tego spostrzeżenia wynika praktyczny wniosek, że wczesne rozpoczynanie leczenia ma znaczenie dla uzyskanych rezultatów. Im większe opóźnienie wzrostu w stosunku do wieku kostnego, tym mniejszy jest osiągany wzrost ostateczny.

Dalej

Ocena skuteczności działania nadololu

Brak depresyjnego działania na serce, duża skuteczność w leczeniu niemiarowości, szczególnie typu adrenergicznego, sprawiają, że nadoloi jest lekiem z wyboru w niemiarowościach towarzyszących zawałowi mięśnia sercowego [585], Profilaktycznie jest wskazany w katecholaminemiach, a leczniczo w chorobie nadciśnieniowej [261], W schorzeniu tym, stosowany w początkowym okresie w dawce 40 mg/dobę, a następnie w dawkach wzrastających do 560 mg/dobę, powodował znamienny spadek ciśnienia krwi skurczowego i rozkurczowego [345]. Gdy podawano dawkę 280 – 320 mg 2 razy dziennie, ciśnienie skurczowe zmniejszało się o 6-20%, a rozkurczowe o 10% ]266], Poza tendencją do zwolnienia czynności serca nie zauważono żadnych niepożądanych objawów działania nadololu. Po 14 tygodniach leczenia nadoiolem stwierdzono zmniejszoną o 50% aktywność osoczową reniny [345], Ciekawą obserwację podał Mili [466], który zauważył, że lewa komora, przerosła zazwyczaj w chorobie nadciśnieniowej, ulega normalizacji, gdy podaje się nadoloi.

Dalej

Leczenie hormonami

Wyniki powyższych badań częściowo wyjaśniły znaczną immunogenność konwencjonalnych preparatów insuliny, zawsze zawierających powyższe zanieczyszczenia. Wyjaśniły one także obserwacje nad antyge- nowością homologicznej insuliny – np. u cieląt można wywołać przeciwciała przeciwinsulinowe za pomocą konwencjonalnych preparatów insuliny wołowej, a u ludzi – za pomocą insuliny ludzkiej. Odpowiedzialne za to są głównie zanieczyszczenia. Komponent a konwencjonalnych preparatów insuliny wszystkich gatunków wyróżnia się szczególnie dużą im- munogennością, proinsulina oraz dimer także wywołują powstawanie przeciwciał. Odpowiedź antygenowa organizmu na preparaty zawierające insulinę, uzyskaną z różnych gatunków zwierząt i wstrzykiwane chorym na cukrzycę, może zależeć w dużej mierze od powstania przeciwciał przeciwko zawartej w nich jako domieszka proinsulinie i związanym z nią białkom. Przeciwciała te wykazują reakcje krzyżowe z insuliną.

Dalej

Kwasy organiczne itp.

Kwasy organiczne, produkty beztlenowej przemiany węglowodanów, występują w znacznie większej ilości w osoczu wcześniaków niż noworodków donoszonych, tak że kwasica stanowi znacznie większą groźbę dla wcześniaka niż dla noworodka donoszonego. Noworodek po urodzeniu przez kilka dni traci na wadze. Jest to zależne od utraty wody, ograniczenia przyjmowania płynów i oddawania smółki. O ile odwodnienie nie przekracza 1-0% wagi ciała, nie należy uważać tego za szkodliwe. Czynność nerek noworodka nie jest jeszcze zupełnie sprawna w porównaniu z dzieckiem starszym i dorosłym. Wykazuje to clearance mocznika i kreatyniny. Ilość dobowa moczu noworodka jest mała z powodu przyjmowania małej ilości płynów...

Dalej